luật sao việt

Những bài biết cùng chủ đề 'luật sao việt'

Thông báo không thuộc trường hợp được xóa nợ tiền thuế mẫu số 07/XOANO (Ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính)

Quyết định xóa nợ tiền thuế, tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp tiền thuế, tiền phạt,tiện chậm nộp tiền phạt cho....(tên người nộp thuế).. của Thủ Tướng Chính Phủ mẫu số 06/XOANO (Ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính)

Quyết định xóa nợ tiền thuế, tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp tiền thuế, tiền phạt, tiền chậm nộp tiền phạt cho ...(tên người nộp thuế) của Bộ trưởng Bộ Tài chính mẫu số 05/XOANO (Ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính)

Mẫu số 23-DS (Ban hành kèm theo nghị quyết số 01/2017/NQ-HĐTP ngày 13 tháng 01 năm 2017 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao)

Quyết định về việc xóa nợ tiền thuế, tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp tiền thuế, tiền phạt, tiền chậm nộp tiền phạt cho ...(tên người nộp thuế) của chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh/tp... mẫu số 03/XOANO (Ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/1/2013 của Bộ Tài chính).

Doanh nghiệp cam kết: 1/ Chịu trách nhiệm về tính trung thực của nội dung kê khai. 2/ Đã giải quyết chế độ cho người lao động theo đúng pháp luật về lao động (chỉ cam kết trong trường hợp có phát sinh lao động).

Quyết định về việc xóa nợ tiền thuế, tiền phạt nộp chậm, tiền chậm nộp tiền thuế, tiền phạt, tiền chậm nộp phạt cho (tên người nộp thuế) mẫu số 04/XOANO (Ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính).

Văn bản yêu cầu bổ sung hồ sơ đề nghị xóa nợ tiền thuế mẫu số 02/XOANO (Ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính).

Văn bản đề nghị xóa nợ tiền thuế mẫu số 01/XOANO (Ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính).

Biên bản xác định mức độ, giá trị thiệt hại về tài sản mẫu số 02/MGTH (Ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính).

© 2018 SAOVIETLAW.COM Bản quyền thuộc về công ty Luật TNHH Sao Việt

logo-footer