Nghị Quyết

Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua Nghị quyết 30/2022/UBTVQH15 ngày 30/12/2022 về mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu, mỡ nhờn.

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết 165/NQ-CP ngày 20/12/2022 về học phí đối với cơ sở giáo dục và đào tạo công lập năm học 2022 – 2023.

Nghị quyết 03/2022/NQ-HĐTP hướng dẫn áp dụng một số quy định tại Điều 304, Điều 305, Điều 306, Điều 307 và Điều 308 của Bộ luật Hình sự do Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao ban hành ngày 09/9/2022.

Ngày 15/11/2022, Quốc hội thông qua Nghị quyết 76/2022/QH15. Trong đó có một số nội dung về tăng thời hiệu xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức theo đó kể từ ngày Nghị quyết 76/2022/QH15 được Quốc hội thông qua (ngày 15/11/2022), áp dụng thời hiệu xử lý kỷ luật đối với cán bộ, công chức, viên chức như sau:

Ngày 20/3/2014, Hội đồng Thẩm phán TANDTC đã ban hành Nghị quyết 01/2014/NQ-HĐTP hướng dẫn thi hành một số quy định của Luật Trọng tài Thương mại

NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC THÔNG QUA DỰ THẢO BÁO CÁO VỀ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ, QUẢN LÝ, SỬ DỤNG VỐN NHÀ NƯỚC TẠI DOANH NGHIỆP NĂM 2021

NGHỊ QUYẾT VỀ GIẢM TIỀN THUÊ ĐẤT, THUÊ MẶT NƯỚC CỦA NĂM 2022 ĐỐI VỚI CÁC ĐỐI TƯỢNG BỊ ẢNH HƯỞNG BỞI DỊCH COVID-19

Tại Phiên họp này, Chính phủ tập trung thảo luận, cho ý kiến 4 dự án Luật hết sức quan trọng, là các dự án Luật lớn, phức tạp, có phạm vi điều chỉnh rộng và tác động lớn đến phát triển kinh tế - xã hội, doanh nghiệp và đời sống Nhân dân, nhất là dự án Luật Đất đai (sửa đổi); kịp thời thể chế hóa Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khóa XIII về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất

Cách xử lý tiền liên quan trực tiếp đến tội cho vay lãi nặng - Đây là nội dung tại Nghị quyết 01/2021/NQ-HĐTP hướng dẫn áp dụng Điều 201 của Bộ luật Hình sự và việc xét xử vụ án hình sự về tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự. Theo đó, vật, tiền liên quan trực tiếp đến tội cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự được xử lý như sau:

Nghị quyết 03/2022/NQ-HĐND ngày 06/7/2022 quy định một số nội dung và mức chi thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân Thành phố.

© 2018 SAOVIETLAW.COM Bản quyền thuộc về công ty Công Ty Luật TNHH Sao Việt

logo-footer