Quyết Định

Quyết định ban hành quy trình giải quyết các chế độ BHXH, chi trả các chế độ BHXH, BHTN Căn cứ Luật Bảo hiểm xã hội số 58/2014/QH13 ngày 20 tháng 11 năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thực hiện Luật;

Quyết định quy định thang điểm xét tặng danh hiệu gia đình văn hóa,thôn văn hóa, làng văn hóa, tổ dân phố văn hóa và tương đương trên địa bàn tỉnh Gia lai. Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Bộ LĐ-TB&XH ban hành Quyết định 1904/QĐ-LĐTBXH về việc công bố TTHC mới, sửa đổi, bổ sung lĩnh vực BHXH quy định thủ tục hưởng chế độ thai sản đối với lao động nữ là công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam đủ điều kiện hưởng chế độ thai sản khi sinh con như sau:

Quyết định ban hành quy chế quản lý kinh phí khuyến công và mức chi cụ thể cho các hoạt động khuyến công trên địa bàn tỉnh Hưng Yên. Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Nghị định số 45/2012/NĐ-CP ngày 21 tháng 5 năm 2012 của Chính phủ về khuyến công;

Quyết định ban hành quy định hành lang bảo vệ các tuyến đê cấp IV, cấp V trên địa bàn tỉnh Hòa Bình Căn cứ Luật Đê điều ngày 29 tháng 11 năm 2006 Căn cứ Nghị định số 113/2007/NĐ-CP ngày 28/6/2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đê điều;

Quyết định ban hành quy định về phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Hòa Bình Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015 Căn cứ Luật Thủy lợi ngày 19 tháng 6 năm 2017;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (tại Tờ trình số 41/TTr-SNN-VPĐP ngày 19/2/2019) để triển khai các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ số: 1980/QĐ-TTg ngày 17/10/2016 ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016-2020; số: 691/QĐ-TTg ngày 05/6/2018 ban hành tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2018-2020.

Quyết định ban hành quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng,quyết định 25/2019/QĐ-UBND.

Quyết định 235/QĐ-TTg của Thủ Tướng Chính phủ về việc công nhận các xã an toàn khu tại tỉnh Sóc Trăng. Căn cứ Quyết định số 897/QĐ-TTg ngày 27 tháng 5 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ ban hành tiêu chí, quy trình thủ tục công nhận xã An toàn khu, vùng An toàn khu.

Quyết định số 559/QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch triển khai các biện pháp phòng, chống bệnh cúm gia cầm trên địa bàn tỉnh hòa bình, giai đoạn 2019-2025

© 2018 SAOVIETLAW.COM Bản quyền thuộc về công ty Luật TNHH Sao Việt

logo-footer