Biểu Mẫu Doanh Nghiệp

MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP MÃ SỐ TÂN TRANG (Kèm theo Nghị định số 66/2024/NĐ-CP ngày 17 tháng 6 năm 2024 của Chính phủ)

Mẫu số: 02-1/HT (Ban hành kèm theo Thông tư số 80/2021/TT-BTC ngày 29 tháng 9 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

Hiện nay, Mẫu đơn đề nghị hỗ trợ kinh phí đào tạo chuyển đổi nghề nghiệp với người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp theo Mẫu số 03 tại Phụ lục của Nghị định 88/2020/NĐ-CP như sau:

Hiện nay, Mẫu văn bản đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký thuế/Thông báo mã số thuế mới nhất theo Mẫu số 13-MST ban hành kèm theo Thông tư 105/2020/TT-BTC như sau:

Căn cứ Điều 33 Nghị định số ……./2020/NĐ-CP ngày …. tháng....năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa chá

Bản tóm tắt tình hình chuẩn bị các điều kiện kinh doanh (theo Mẫu số 03 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 36/2019/NĐ-CP).

Căn cứ vào các quy định hiện hành, đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao cho doanh nghiệp …………….. để kinh doanh hoạt động thể thao …………………………. (ghi cụ thể hoạt động thể thao kinh doanh) theo quy định tại Nghị định số ……………../2019/NĐ-CP ngày.....tháng.... năm 2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao.

Tên của các thương nhân cùng thực hiện khuyến mại, nội dung tham gia cụ thể và trách nhiệm cụ thể của từng thương nhân tham gia thực hiện trong chương trình (Trường hợp nhiều thương nhân cùng phối hợp thực hiện chương trình khuyến mại hoặc thương nhân kinh doanh dịch vụ khuyến mại thực hiện khuyến mại cho hàng hóa, dịch vụ của thương nhân khác theo thỏa thuận).

Căn cứ Nghị định số 28/2018/NĐ-CP ngày 01 tháng 03 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Quản lý ngoại thương về một số biện pháp phát triển ngoại thương và Nghị định số 14/2024/NĐ-CP ngày 07 tháng 02 năm 2024 của Chính phủ sửa đổi,

Hợp đồng góp vốn kinh doanh là thỏa thuận giữa các bên để xác lập, chấm dứt, thay đổi việc góp tài sản để tạo thành nguồn vốn đầu tư kinh doanh, tạo thành vốn điều lệ công ty. Quý khách hàng có thể tham khảo mẫu hợp đồng góp vốn kinh doanh dưới đây:

© 2018 SAOVIETLAW.COM Bản quyền thuộc về công ty Công Ty Luật TNHH Sao Việt

logo-footer