Biểu Mẫu Luật Dân Sự

DANH SÁCH GIẢI QUYẾT HƯỞNG CHẾ ĐỘ ỐM ĐAU, THAI SẢN, DƯỠNG SỨC, PHỤC HỒI SỨC KHỎE (Mẫu số C70a-HD (Ban hành kèm theo Thông tư số 102/2018/TT-BTC ngày 14/11/2018 của Bộ Tài chính)

Mẫu này được ban hành kèm Nghị định 10/2015/NĐ-CP về sinh con bằng kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm và điều kiện mang thai hộ vì mục đích nhân đạo.

Sau khi bên B đưa phương tiện đến nhận hàng mà bên A chưa có hàng để giao sau: .......... phút thì bên A phải chứng nhận cho bên B đem phương tiện về và phải trả giá cước của loại hàng thấp nhất về giá vận tải theo đoạn đường đã hợp đồng. Trong trường hợp không tìm thấy người đại diện của bên A tại địa điểm giao hàng, bên B chờ sau .......... Phút, có quyền nhờ Ủy ban nhân dân cơ sở xác nhận phương tiện có đến và cho phương tiện về và yêu cầu thanh toán chi phí như trên.

Mẫu biên bản bàn giao xe theo hợp đồng mua bán năm 2023

Khi có nhu cầu thay đổi họ tên, người có yêu cầu phải nộp tờ khai đăng ký việc thay đổi, cải chính, bổ sung thông tin hộ tịch, xác định lại dân tộc ban hành kèm theo Thông tư 04/2020/TT-BTP

Nay bằng văn bản này, tôi ủy quyền cho ông/bà …….., sinh năm …., mang CCCD số … do Cục cảnh sát QLHC về TTXH cấp ngày … và ông/bà …, sinh năm …, mang CCCD số … do Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư cấp ngày …; toàn quyền thay mặt, nhân danh tôi liên hệ và làm việc với cá nhân, cơ quan, tổ chức có thẩm quyền để

Người vay đề nghị được gia hạn đối với khoản nợ gốc và lãi để gửi kèm hồ sơ gia hạn nợ. Nếu được gia hạn nợ thì việc thực hiện nghĩa vụ của người có nghĩa vụ vẫn không bị xem là nợ quá hạn.

Văn bản đề nghị công nhận hương ước, quy ước được quy định tại PHỤ LỤC kèm theo Nghị định số 61/2023/NĐ-CP Ngày 16 tháng 8 năm 2023 của Chính phủ

Mẫu đơn trình báo làm mất giấy tờ tùy thân

Hiện nay mẫu đơn đề nghị tái thẩm vụ án dân sự được sử dụng là Mẫu số 83-DS (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 01/2017/NQ-HĐTP ngày 13 tháng 01 năm 2017 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao)

© 2018 SAOVIETLAW.COM Bản quyền thuộc về công ty Công Ty Luật TNHH Sao Việt

logo-footer