Biểu Mẫu Lao Động

Ban hành Kèm theo Nghị định số 88/2020/NĐ-CP ngày 28 tháng 7 năm 2020 của Chính phủ

DANH SÁCH ĐỀ NGHỊ HỖ TRỢ KINH PHÍ KHÁM BỆNH NGHỀ NGHIỆP (Kèm theo Văn bản số…….. ngày …..tháng....năm.... của cơ sở (2)……)

Mẫu số 10: Ban hành kèm theo Thông t¬ư số 28/2015/TT-BLĐTBXH ngày 31 tháng 7 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Lao động-Th¬ương binh và Xã hội

Mẫu hợp đồng lao động trong cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công áp dụng từ 20/06/2023 được quy định tại Thông tư 5/2023/TT-BNV như sau:

Hiện nay Mẫu hợp đồng lao động giúp việc nhà được sử dụng theo Mẫu số 01/PLV Phụ lục V ban hành kèm theo Nghị định 145/2020/NĐ-CP như sau

Thỏa thuận chấm dứt hợp đồng lao động mới nhất

Mẫu biên bản xử lý kỷ luật lao động mới nhất

Mẫu đơn xin trở lại công tác, làm việc mới nhất

Theo khoản 7 Điều 32 Luật Việc làm 2013, trước ngày 15 tháng 01 hằng năm, người sử dụng lao động có trách nhiệm báo cáo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về tình hình tham gia bảo hiểm thất nghiệp của năm trước.

Mẫu tờ khai tham gia điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (mẫu TK1-TS) ban hành kèm theo quyết định số: 505/QĐ-BHXH ngày 27/03/2020 của BHXH Việt Nam)

© 2018 SAOVIETLAW.COM Bản quyền thuộc về công ty Công Ty Luật TNHH Sao Việt

logo-footer