Mẫu tờ khai đăng ký nhãn hiệu

TỜ KHAI

ĐĂNG KÝ NHÃN HIỆU

 

    Kính gửi:  Cục Sở hữu trí tuệ

                   386 Nguyễn Trãi, Hà Nội

 

 

Chủ đơn dưới đây yêu cầu Cục Sở hữu trí tuệ xem xét đơn và cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu*

 

 DẤU NHẬN ĐƠN

(Dành cho cán bộ nhận đơn)

                                                   

 

 

 

 

— Đơn tách: Đơn này được tách ra từ đơn số:                          Ngày nộp đơn:

j                                                NHÃN HIỆU                                              

Mẫu nhãn hiệu

                                

                                                         

 

Loại nhãn hiệu yêu cầu đăng ký

 

— Nhãn hiệu tập thể      

— Nhãn hiệu liên kết 

— Nhãn hiệu chứng nhận   

Mô tả nhãn hiệu:

Màu sắc:

Mô tả:

 

 

 

 

 

k                                                      CHỦ ĐƠN

(Tổ chức, cá nhân yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu)

Tên đầy đủ:

Địa chỉ:

Địa chỉ liên hệ (nếu có):

Điện thoại:                                             Fax:                                     Email:

— Ngoài chủ đơn khai tại mục này còn có những chủ đơn khác khai tại trang bổ sung

l                                                                             ĐẠI DIỆN CỦA CHỦ ĐƠN

Mã đại diện: 

— là người đại diện theo pháp luật của chủ đơn

— là tổ chức dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp được uỷ quyền của chủ đơn

— là người khác được uỷ quyền của chủ đơn                                                                                                  

Tên đầy đủ:

Địa chỉ:

Điện thoại:                                             Fax:                                     Email:

m     YÊU CẦU HƯỞNG QUYỀN ƯU TIÊN

CHỈ DẪN VỀ ĐƠN (CÁC ĐƠN) LÀ CĂN CỨ ĐỂ XÁC ĐỊNH NGÀY ƯU TIÊN

— Theo đơn (các đơn) đầu tiên nộp tại Việt Nam

— Theo đơn (các đơn) nộp theo Công ước Paris

— Theo thoả thuận khác:

Số đơn

 

Ngày nộp đơn

 

Nước nộp đơn

 

n                                                       PHÍ, LỆ PHÍ

Loại phí, lệ phí

Số đối tượng tính phí

Số tiền

—  Lệ phí nộp đơn

đơn

 

—  Phí phân loại quốc tế về nhãn hiệu

..... nhóm

 

    —  Mỗi nhóm có trên 6 sản phẩm/dịch vụ (từ sản phẩm/dịch vụ thứ 7 trở đi )

..... sản phẩm/dịch vụ

 

—  Phí  thẩm định yêu cầu hưởng quyền ưu tiên                                                   

..... yêu cầu/đơn ưu tiên

 

—  Phí công bố đơn

đơn

 

— Phí tra cứu phục vụ việc thẩm định đơn     

..... nhóm

 

    —  Mỗi nhóm có trên 6 sản phẩm/dịch vụ (từ sản phẩm/dịch vụ thứ 7 trở đi )

..... sản phẩm/dịch vụ

 

—  Phí thẩm định đơn

.....nhóm

 

    —  Mỗi nhóm có trên 6 sản phẩm/dịch vụ (từ sản phẩm/dịch vụ thứ 7 trở đi )

..... sản phẩm/dịch vụ

 

Tổng số phí và lệ phí nộp theo đơn là:                                                                      

 

Số chứng từ (trường hợp nộp qua bưu điện hoặc chuyển khoản):

 

 

 

 

 

 

 

 

o                  CÁC TÀI LIỆU CÓ TRONG ĐƠN

 

Tài liệu tối thiểu:

— Tờ khai, gồm...trang x ...bản (có danh mục sản phẩm, dịch vụ mang nhãn hiệu)

— Mẫu nhãn hiệu, gồm.......mẫu

— Bản sao chứng từ nộp phí, lệ phí (trường hợp nộp phí, lệ phí qua dịch vụ bưu chính hoặc nộp trực tiếp vào tài khoản của Cục Sở hữu trí tuệ)

Tài liệu khác:

— Giấy uỷ quyền bằng tiếng ...............           

    — bản gốc  

    — bản sao (— bản gốc sẽ nộp sau

                     — bản gốc đã nộp theo đơn số:..........................................)

    — bản dịch tiếng Việt, gồm ....... trang   

— Tài liệu xác nhận được phép sử dụng các dấu hiệu đặc biệt (biểu tượng, cờ, huy hiệu, con dấu…), gồm.......trang

— Tài liệu xác nhận quyền đăng ký nhãn hiệu 

— Tài liệu xác nhận thụ hưởng quyền đăng ký từ người khác

— Quy chế sử dụng NH tập thể/chứng nhận, gồm.......trang x .......bản

— Tài liệu chứng minh quyền ưu tiên

— Bản sao đơn đầu tiên, gồm.......bản

— Bản dịch tiếng Việt, gồm.......bản

— Giấy chuyển nhượng quyền ưu tiên

— Bản đồ khu vực địa lý

— Văn bản của Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cho phép sử dụng địa danh hoặc dấu hiệu khác chỉ nguồn gốc địa lý của đặc sản địa phương

— Có tài liệu bổ trợ khai tại trang bổ sung

KIỂM TRA DANH MỤC TÀI LIỆU

(Dành cho cán bộ nhận đơn)

 

 

—

 

—

—

 

—

—

—

—

—

—

 

—

—

—

—

 

Cán bộ nhận đơn

(ký và ghi rõ họ tên)

—

 

—

—

—

—

 

—                                                                                           

 

p                   DANH MỤC VÀ PHÂN LOẠI HÀNG HOÁ, DỊCH VỤ MANG NHÃN HIỆU**

(Ghi tuần tự từng nhóm theo Bảng phân loại quốc tế về hàng hoá, dịch vụ theo Thoả ước Ni-xơ; sử dụng dấu “;” giữa các sản phẩm, dịch vụ trong nhóm; kết thúc mỗi nhóm ghi tổng số sản phẩm/dịch vụ trong nhóm đó)

 

 

 

q                MÔ TẢ TÓM TẮT ĐẶC TÍNH CỦA HÀNG HÓA/DỊCH VỤ ĐƯỢC CHỨNG NHẬN

                                            (đối với nhãn hiệu chứng nhận)

— Nguồn gốc địa lý:

— Chất lượng:

— Đặc tính khác:

r                                                  CAM KẾT CỦA CHỦ ĐƠN

Tôi cam đoan mọi thông tin trong tờ khai trên đây là trung thực, đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Khai tại:……….ngày…… tháng……năm……

                                                                                                    Chữ ký, họ tên chủ đơn/đại diện của chủ đơn

                                                                                                      (ghi rõ chức vụ và đóng dấu, nếu có)

 

 

 

 

 

Còn......trang bổ sung

 

Trang bổ sung số:

k                                                              CHỦ ĐƠN KHÁC

(Ngoài chủ đơn thứ nhất đã khai tại trang đầu tiên)

Tên đầy đủ:

Địa chỉ:

Điện thoại:                                              Fax:                                     Email:

— Có yêu cầu cấp phó bản Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu

Tên đầy đủ:

Địa chỉ:

Điện thoại:                                              Fax:                                     Email:

— Có yêu cầu cấp phó bản Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu

Tên đầy đủ:

Địa chỉ:

Điện thoại:                                              Fax:                                     Email:

— Có yêu cầu cấp phó bản Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu

Tên đầy đủ:

Địa chỉ:

Điện thoại:                                              Fax:                                     Email:

— Có yêu cầu cấp phó bản Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu

o                                                           CÁC TÀI LIỆU KHÁC

(Khai chi tiết từng loại tài liệu: tên, số trang . . . )

Còn ...... trang bổ sung

 


Chú thích:

* Trong Tờ khai này, chủ đơn/đại diện của chủ đơn đánh dấu "x" vào ô vuông — nếu các thông tin ghi sau các ô vuông là phù hợp.

**Chú thích: Nếu người nộp đơn không tự phân loại hoặc phân loại không chính xác thì Cục Sở hữu trí tuệ sẽ thực hiện việc này và người nộp đơn phải nộp phí phân loại theo quy định.

Hướng dẫn điền mẫu tờ khai đăng ký nhãn hiệu

Phần 1: Nhãn hiệu

Bạn cần dán mẫu nhãn hiệu muốn được bảo hộ vào đây. Lưu ý một số điều kiện về nhãn hiệu hợp lệ:

- Kích thước không vượt quá 80mm x 80mm

- Trình bày đúng màu sắc cần được bảo hộ (có thể trình bày dưới dạng đen trắng nhưng nên in màu)

- Chọn loại hình nhãn hiệu chính trong tờ khai đăng ký: nhãn hiệu tập thể, nhãn hiệu liên kết hoặc nhãn hiệu chứng nhận

- Mô tả: Cần nêu rõ yếu tố cấu thành và ý nghĩa của nhãn hiệu, mô tả hình họa của chữ hoặc từ ngữ nếu đó là yếu tố phân biệt, nêu rõ vị trí từng phần của nhãn hiệu, nếu từ ngữ không phải tiếng Việt thì cần phiên âm ra tiếng Việt;...
Phần 2: Chủ đơn
- Tên đầy đủ: là tên của tổ chức hoặc cá nhân nộp đơn theo đúng Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

- Địa chỉ: Địa chỉ cá nhân hoặc tổ chức trên Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

- Điền đầy đủ thông tin điện thoại, email, fax

Nếu có chủ đơn khác cần đánh dấu X vào ô "Ngoài chủ đơn khai tại mục này còn có những chủ đơn khác khai tại trang bổ sung" và khai thêm tại trang bổ sung của tờ khai.

Phần 3: Đại diện chủ đơn

Đánh dấu X vào ô tương ứng các đối tượng đại diện của chủ đơn.

=> Ghi rõ tên, địa chỉ cá nhân/tổ chức trong trường hợp ủy quyền làm đơn

=> Bỏ qua phần này nếu chủ đơn tự điền tờ khai đăng ký và tự nộp đơn.

Phần 4: Yêu cầu hưởng quyền ưu tiên

Nếu có yêu cầu hưởng quyền ưu tiên thì đánh dấu X vào ô tương ứng với yêu cầu hưởng, nếu không có nhu cầu thì bỏ trống.

Phần 5: Phí, lệ phí

Đánh dấu X vào các ô tương ứng các khoản phí đã nộp và điền số đối tượng tính phí, số tiền nộp vào 2 cột bên cạnh

Phần 6: Các tài liệu có trong đơn

Đánh dấu X vào ô tương ứng các tài liệu có trong hồ sơ đăng ký. Tối thiểu hồ sơ cần có: tờ khai đăng ký, mẫu nhãn hiệu và chứng từ nộp phí, lệ phí.

Phần (7): Danh mục và phân nhóm hàng hóa, dịch vụ mang nhãn hiệu

Liệt kê hành hóa, dịch vụ mang nhãn hiệu theo Bảng phân loại quốc tế về hàng hóa dịch vụ theo Thỏa ước Ni-xơ, từ nhóm có số thứ tự từ thấp đến cao.

Phần (8): Cam kết của chủ đơn trong tờ khai đăng ký nhãn hiệu

Chủ đơn hoặc đại diện chủ đơn ghi rõ họ tên nếu là cá nhân, nếu là cá nhân đại diện tổ chức thì phải ghi rõ chức vụ và dấu xác nhận của tổ chức đó.

Bình Luận

© 2018 SAOVIETLAW.COM Bản quyền thuộc về công ty Công Ty Luật TNHH Sao Việt

logo-footer