Ngày 25/5/2020, Thủ tướng Chính phủ ra Quyết định 696/QĐ-TTg về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận 50-KL/TW ngày 30/5/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XI về phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.

Theo đó, Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận 50-KL/TW ngày 30/5/2019 với mục tiêu nâng cao nhận thức, trách nhiệm của lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động về phát triển khoa học và công nghệ phục vụ công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Đồng thời, quán triệt sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước và xác định nội dung, nhiệm vụ cụ thể của các Bộ, cơ quan ngang bộ… trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Để đạt được mục tiêu trên, Thủ tướng yêu cầu các Bộ, ngành, đại phương tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền: Phối hợp chặt chẽ với tổ chức đảng, tổ chức nghiên cứu triển khaiu nội dung kết luận 50-KL/TW trong đội ngũ cán bộ, người lao động, công chức… trong Quý IV/2020. Đồng thời tiến hành rà soát các quy định, hoàn thiện chính sách về đầu tư, tài chính và doanh nghiệp; tái cơ cấu các chương trình khoa học và công nghệ quốc gia, nâng cao năng lực ứng dụng khoa học và công nghệ…

Quyết định có hiệu lực từ ngày ký.

Ấn nút TẢI VỀ để xem chi tiết nội dung Quyết định 696/QĐ-TTg

Bình Luận

© 2018 SAOVIETLAW.COM Bản quyền thuộc về công ty Công Ty Luật TNHH Sao Việt

logo-footer