THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ                      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                  ---------------                                           Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                                                                                            ------------------

                Số: 235/QĐ-TTg                                                           Hà Nội, ngày 27 tháng 02 năm 2019 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG NHẬN CÁC XÃ AN TOÀN KHU TẠI TỈNH SÓC TRĂNG

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Quyết định số 897/QĐ-TTg ngày 27 tháng 5 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ ban hành tiêu chí, quy trình thủ tục công nhận xã An toàn khu, vùng An toàn khu;

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng tại Tờ trình số 90/TTr-UBND ngày 02 tháng 11 năm 2018 và ý kiến thẩm định của Bộ Nội vụ tại Tờ trình số 500/TTr-BNV ngày 30 tháng 01 năm 2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công nhận 9 xã, thị trấn gồm: Xã Ngọc Tố (huyện Mỹ Xuyên), xã Long Đức, xã Hậu Thạnh, thị trấn Long Phú (huyện Long Phú), xã Mỹ Phước, xã Long Hưng, xã Mỹ Tú (huyện Mỹ Tú), xã An Thạnh 2 (huyện Cù Lao Dung) và xã Mỹ Quới (thị xã Ngã Năm) là xã An toàn khu của Trung ương trong kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ.

Điều 2. Các xã, thị trấn nêu tại Điều 1 Quyết định này được thực hiện các chính sách ưu đãi do cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Điều 4. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

                                                                                         THỦ TƯỚNG

 

                                                                                                       Nguyễn Xuân Phúc

 

Xem chi tiết nội dung Quyết định 235/QĐ-TTg tại Tải về.

Bình Luận

© 2018 SAOVIETLAW.COM Bản quyền thuộc về công ty Luật TNHH Sao Việt

logo-footer