Ngày 27/5/2020, Bộ Y tế ban hành Quyết định 2178/QĐ-BYT về việc bổ sung Phụ lục 08 (Danh mục mã vật tư y tế) ban hành kèm theo Quyết định 7603/QĐ-BYT ngày 25/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế về ban hành Bộ mã danh mục dùng chung áp dụng trong quản lý khám bệnh, chữa bệnh và thanh toán bảo hiểm y tế (Phiên bản số 6).

Theo đó, Bộ Y tế bổ sung 1.237 mã vật tư y tế và 17 mã hãng sản xuất vật tư y tế vào Danh mục mã vật tư y tế (Phụ lục 8 Quyết định 7603/QĐ-BYT). Các mã này là một phần của bộ mã danh mục dùng chung áp dụng trong quản lý khám bệnh, chữa bệnh và thanh toán bảo hiểm y tế quy định tại Quyết định 7603/QĐ-BYT và được đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử của Bộ Y tế.

Mã vật tư y tế được mã hoá theo nguyên tắc: X.YYY.ZZZZZZ, trong đó: X là mã nhóm vật tư y tế; YYY là mã hãng sản xuất vật tư y tế; ZZZZZZ là số thứ tự của vật tư y tế trong hãng sản xuất vật tư y tế, được đánh số bắt đầu từ 000001. Nếu vật tư y tế chưa có mã trong bộ mã danh mục dùng chung do Bộ Y tế ban hành, thì các cơ quan, đơn vị liên quan sử dụng nguyên tắc trên để thực hiện mã hoá vật tư y tế tạm thời, làm cơ sở để trích chuyển dữ liệu điện tử và gửi về Bộ Y tế để tổng hợp, ban hành bổ sung.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Ấn nút TẢI VỀ để xem chi tiết nội dung Quyết định 2178/QĐ-BYT

Bình Luận

© 2018 SAOVIETLAW.COM Bản quyền thuộc về công ty Công Ty Luật TNHH Sao Việt

logo-footer