BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
QUỸ PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 08/QĐ-HĐTV

Hà Nội, ngày 18 tháng 11 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH LÃI SUẤT CHO VAY CỦA QUỸ PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA

HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN QUỸ PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA

Căn cứ Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa ngày 12/6/2017;

Căn cứ Nghị định số 39/2019/NĐ-CP ngày 10/5/2019 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa;

Căn cứ Quyết định số 04/QĐ-HĐTV ngày 06/9/2019 của Hội đồng thành viên Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa về việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng thành viên;

Căn cứ Nghị quyết số 03/NQ-HĐTV ngày 18/11/2019 của Hội đồng thành viên Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa về việc thông qua mức lãi suất cho vay của Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa;

Theo đề nghị của Giám đốc Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này mức lãi suất cho vay của Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa như sau:

1. Lãi suất cho vay ngắn hạn: 4,16%/năm.

2. Lãi suất cho vay trung hạn: 6,0%/năm.

3. Lãi suất cho vay dài hạn: 6,0%/năm.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chủ tịch Hội đồng thành viên, Thành viên Hội đồng thành viên, Giám đốc và bộ máy giúp việc Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa và các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Lãnh đạo Bộ (để b/c);
- Lưu: VP, KHTT.

TM. HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN
CHỦ TỊCH
Hoàng Thị Hồng

 

Bình Luận

© 2018 SAOVIETLAW.COM Bản quyền thuộc về công ty Công Ty Luật TNHH Sao Việt

logo-footer