Quyết Định

Quyết định ban hành quy chế quản lý kinh phí khuyến công và mức chi cụ thể cho các hoạt động khuyến công trên địa bàn tỉnh Hưng Yên. Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Nghị định số 45/2012/NĐ-CP ngày 21 tháng 5 năm 2012 của Chính phủ về khuyến công;

Quyết định ban hành quy định hành lang bảo vệ các tuyến đê cấp IV, cấp V trên địa bàn tỉnh Hòa Bình Căn cứ Luật Đê điều ngày 29 tháng 11 năm 2006 Căn cứ Nghị định số 113/2007/NĐ-CP ngày 28/6/2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đê điều;

Quyết định ban hành quy định về phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Hòa Bình Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015 Căn cứ Luật Thủy lợi ngày 19 tháng 6 năm 2017;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (tại Tờ trình số 41/TTr-SNN-VPĐP ngày 19/2/2019) để triển khai các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ số: 1980/QĐ-TTg ngày 17/10/2016 ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016-2020; số: 691/QĐ-TTg ngày 05/6/2018 ban hành tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2018-2020.

Quyết định ban hành quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng,quyết định 25/2019/QĐ-UBND.

Quyết định 235/QĐ-TTg của Thủ Tướng Chính phủ về việc công nhận các xã an toàn khu tại tỉnh Sóc Trăng. Căn cứ Quyết định số 897/QĐ-TTg ngày 27 tháng 5 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ ban hành tiêu chí, quy trình thủ tục công nhận xã An toàn khu, vùng An toàn khu.

Quyết định số 559/QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch triển khai các biện pháp phòng, chống bệnh cúm gia cầm trên địa bàn tỉnh hòa bình, giai đoạn 2019-2025

Quyết định 63/2015/QĐ-TTg quyết định về chính sách hỗ trợ đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho người lao động bị thu hồi đất

Mẫu quyết định mức lương Tổng giám đốc (Công ty TNHH 2TV)

© 2018 SAOVIETLAW.COM Bản quyền thuộc về công ty Công Ty Luật TNHH Sao Việt

logo-footer