Ngày 27/4/2020, Chính phủ đã ra Nghị quyết 58/NQ-CP về việc ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết 50-NQ/TW ngày 20/8/2019 của Bộ Chính trị về định hướng hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao chất lượng, hiệu quả hợp tác đầu tư nước ngoài đến năm 2030.

Cụ thể, nhằm đạt được mục tiêu Nghị quyết 50-NQ/TW khóa XII đề ra, trong thời gian tới, bên cạnh các nhiệm vụ thường xuyên, các Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương cần cụ thể hóa và tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ sau đây:

Thứ nhất, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cần nghiên cứu bổ sung quy định “điều kiện về quốc phòng, an ninh” trong quá trình xem xét, cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (hoặc các văn bản có giá trị pháp lý tương đương) đối với dự án đầu tư mới và quá trình xem xét, chấp thuận đối với hoạt động đầu tư thông qua hình thức góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp. Bộ cần nghiên cứu, xây dựng các quy định khắc phục tình trạng “vốn mỏng”, đầu tư “chui”, đầu tư “núp bóng”.

Thứ hai, Chính phủ giao nhiệm vụ cho Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành nghiên cứu hướng dẫn Luật Quản lý thuế và sửa đổi, bổ sung các quy định về chống chuyển giá trong quản lý thuế. Bên cạnh đó, Bộ Công Thương chủ trì hoàn thiện các quy định về chống độc quyền phù hợp với thông lệ quốc tế.

Ngoài ra, các Bộ, ngành và địa phương cần xử lý nghiêm tình trạng thực hiện thể chế, chính sách thiếu thống nhất giữa trung ương và địa phương, giữa các địa phương; Nghiêm cấm việc cấp, điều chỉnh, quản lý, đàm phán dự án đầu tư nước ngoài, ban hành quy định ưu đãi, hỗ trợ đầu tư… trái thẩm quyền. Đồng thời, xử lý dứt điểm các dự án gây ô nhiễm môi trường, sử dụng đất không hiệu quả, kinh doanh thua lỗ nhiều năm.

Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký.

Ấn nút TẢI VỀ để xem chi tiết nội dung Nghị quyết 58/NQ-CP

Bình Luận

© 2018 SAOVIETLAW.COM Bản quyền thuộc về công ty Công Ty Luật TNHH Sao Việt

logo-footer