Thông qua Nghị quyết 100/2019/QH14 tại kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV đã yêu cầu Chính phủ và các Bộ, ngành liên quan tiến hành sửa đổi, bổ sung, ban hành mới các quy định sau:

(1) Quy định về tuyển dụng, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, từ chức, thôi giữ chức vụ, miễn nhiệm, xếp loại chất lượng đối với cán bộ, công chức, viên chức.

Mục đích là nhằm phù hợp với các nội dung theo quy định tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức 2019.

(2) Quy định về tiêu chuẩn, điều kiện về văn bằng, chứng chỉ, nhất là quy định về trình độ tin học, ngoại ngữ trong tuyển dụng, thi, xét nâng ngạch, thăng hạng viên chức, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại.

Việc này nhằm bảo đảm đánh giá đúng trình độ, năng lực của cán bộ, công chức, viên chức và phù hợp với thực tiễn, gắn với vị trí việc làm.

(3) Quy định về chính sách ưu tiên trong tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng cán bộ, công chức, viên chức là người dân tộc thiểu số.

(4) Quy định về hướng dẫn thí điểm thi tuyển vào các chức danh lãnh đạo, quản lý cấp Vụ, Sở, phòng trong năm 2020.

(5) Quy định về phương án, lộ trình bố trí, sắp xếp và bảo đảm quyền lợi cho cán bộ, công chức, viên chức diện dôi dư khi sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã.

(6) Quy định về định mức số học sinh, số giáo viên trên 01 lớp học, phù hợp theo điều kiện của từng vùng, miền và cân đối giữa nông thôn với đô thị, giữa miền núi với đồng bằng, bảo đảm mục tiêu người học phải có giáo viên.

(7) Quy định về định mức số nhân viên y tế trên 01 giường bệnh nhưng phải đảm bảo người bệnh phải có nhân viên y tế.

Nghị quyết 100/2019/QH14 (được Quốc hội thông qua ngày 27/11/2019).

Ấn nút TẢI VỀ để xem chi tiết nội dung Nghị quyết 100/2019/QH14.

Bình Luận

© 2018 SAOVIETLAW.COM Bản quyền thuộc về công ty Công Ty Luật TNHH Sao Việt

logo-footer