Mẫu số 08/NƠXH

NH, Người vay và chủ đầu tư cùng lập 04 liên:

- 02 liên lưu NH;

- 01 liên lưu Người vay;

- 01 liên lưu Chủ đầu tư.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------------

HỢP ĐỒNG BA BÊN

(Về quản lý và xử lý tài sản bảo đảm hình thành trong tương lai)

Số: ……………/20…………/HĐBB

Căn cứ Bộ luật Dân sự ngày 24 tháng 11 năm 2015;

Căn cứ Luật Nhà ở ngày 25 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội;

Căn cứ Nghị định số 49/2021/NĐ-CP ngày 01/4/2021 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 về phát triển và quản lý nhà ở xã hội;

Căn cứ Hợp đồng mua /thuê mua nhà ở xã hội s ………………… ngày …… tháng ……. năm …….. giữa Ông (bà) ……………………………………… và Chủ đầu tư (Bên bán/cho thuê mua nhà ở xã hội): ……………………………………………………………………………………………

Hôm nay, ngày…….tháng ……năm …….. tại …………………………, chúng tôi gồm:

1. BÊN A: Chi nhánh (Phòng giao dịch) NHCSXH tnh (huyện) ……..……………………

Địa chỉ: ……………………………………………………………………….………………………

Điện thoại ………………………………………… Fax ……………………………………………

Người đại diện Ông (bà): …………………………………………….Chức vụ: …………………

Giấy ủy quyền số1: ………………………… ngày …/…./…… của ………………………………………………

2. BÊN B: ………  (TÊN CHỦ ĐẦU TƯ/BÊN BÁN/CHO THUÊ MUA NHÀ Ở XÃ HỘI) ……

Địa chỉ đăng ký kinh doanh: …………………………………………..……………………………

Địa chỉ Văn phòng nơi thực hiện dự án nhà ở xã hội (nếu có): ….……………………………

Mã số kinh doanh/Mã số thuế/Mã số doanh nghiệp2: ………..…………………………………

Điện thoại ……………………………………………………….Fax ………………………………

Tài khoản số: ……………………………...……… Tại ……………………………………………

Họ tên người đại diện: ……………………………………………….. Chức vụ …………………

Là đại diện theo pháp luật (hoặc là đại diện ủy quyền theo Giấy/Quyết định ủy quyền số ……………… ngày …../……/……….. của ……………………………………………………………… )

Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu số: ……………………………… Ngày cấp: …/…./……. Nơi cấp: ………………………………………………………………

3. BÊN C:...(BÊN MUA/THUÊ MUA NHÀ Ở XÃ HỘI) ………………………………

Họ và tên: ……………………………………………………………………………………………

Ngày, tháng, năm sinh: ……./……./……….. Dân tộc: …………………Giới tính: ……………

Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu số: ……………………………… Ngày cấp: …../…../……. .Nơi cấp: ……………………………… Điện thoại: ………………………………………

Địa chỉ thường trú tại: ……………………………………………… xã: …………………………

huyện: ……………………………………………… tỉnh (TP) ……………………………………

Nơi ở hiện tại: ………………xã: ………………huyện: ………………tỉnh (TP) ………………

Tôi là đại diện cho các thành viên có tên trong phụ lục đính kèm Hợp đồng này mà hộ gia đình chúng tôi mua, thuê mua.

Ba Bên thống nhất ký kết Hợp đồng về quản lý và xử lý tài sản bảo đảm bằng tài sản hình thành trong tương lai với các điều khoản sau:

Điều 1. Nội dung hợp đồng

Các Bên cam kết phối hợp trong việc quản lý hồ sơ pháp lý và xử lý tài sản bảo đảm với các chi tiết như dưới đây:

- Tên dự án có nhà ở xã hội: ……………………………………………………………………

- Địa chỉ dự án có nhà ở xã hội: …………………………………………………………………

- Loại nhà ở: Căn hộ chung cư □                       Nhà riêng lẻ □

- Số căn hộ/căn nhà: …………………………… Vị trí tầng3 (số tầng) ………………………

- Diện tích sử dụng: ……………m2 trong đó diện tích sử dụng chung …………… m2, diện tích sử dụng riêng …………… m2.

(Bằng chữ: ……………………………………………………………………………………….)

- Hợp đồng mua bán/thuê mua nhà ở xã hội hình thành trong tương lai: Số …………… ngày ….. tháng ….. năm ……. được ký kết giữa ……………………………………………

Giá trị Hợp đồng mua bán/thuê mua …………………………………………………… đồng

(Bằng chữ: …………………………………………………………………………………………)

Điều 2. Quyền và nghĩa vụ của Bên A

1. Quyền của Bên A

a) Yêu cầu Bên C cung cấp đầy đủ hồ sơ nhà ở xã hội thế chấp theo quy định;

b) Thực hiện quyền giám sát, kiểm tra quá trình hình thành nhà ở xã hội thế chấp;

c) Được quyền định giá lại tài sản thế chấp định kỳ hoặc tại bất kỳ thời điểm nào theo thỏa thuận ghi trong hợp đồng thế chấp để yêu cầu bổ sung tài sản thế chấp hoặc biện pháp bảo đảm khác nếu xét thấy cần thiết;

d) Thực hiện xử lý tài sản thế chấp theo quy định của pháp luật và của Ngân hàng Chính sách xã hội trong trường hợp Bên C không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ các nghĩa vụ theo thỏa thuận trong Hợp đồng thế chấp và Hợp đồng tín dụng;

đ) Yêu cầu Bên B có nhà ở xã hội bán/cho thuê mua cho Bên C cung cấp thông tin liên quan đến nhà ở thế chấp. Phối hợp với Bên B và Bên C thực hiện đồng thời thủ tục đăng ký thay đổi nội dung biện pháp bảo đảm đã đăng ký theo quy định pháp luật tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền cùng với thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất;

e) Yêu cầu cơ quan có thẩm quyền đăng ký giao dịch bảo đảm xóa đăng ký hoặc thay đổi thông tin đăng ký trong các trường hợp sửa đổi, bổ sung, thay thế tài sản thế chấp hoặc tài sản thế chấp được xử lý, hủy bỏ hoặc chấm dứt thế chấp nhà ở xã hội hình thành trong tương lai;

2. Nghĩa vụ của Bên A

a) Thực hiện đúng các nội dung đã thỏa thuận ghi trong Hợp đồng thế chấp;

b) Kiểm tra, xác minh nhà ở xã hội hình thành trong tương lai đủ điều kiện thế chấp theo quy định của pháp luật;

c) Không được cản trở hoặc gây khó khăn cho việc hoàn thành xây dựng nhà ở thế chấp khi thực hiện việc giám sát, kiểm tra;

d) Giao lại các giấy tờ mà Bên C đã nộp trong hồ sơ thế chấp, Giấy chứng nhận (nếu có) cho Bên C khi Bên C hoàn thành nghĩa vụ trả nợ theo thỏa thuận trong Hợp đồng tín dụng hoặc trường hợp Bên C thay thế bằng biện pháp bảo đảm khác hoặc thay thế bằng tài sản bảo đảm khác;

đ) Thực hiện các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Quyền và nghĩa vụ của Bên B

1. Quyền của Bên B

a) Từ chối cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến hồ sơ nhà ở thế chấp không đúng quy định của pháp luật;

b) Yêu cầu Bên C thực hiện thanh toán tiền theo đúng nội dung thỏa thuận ghi trong hợp đồng mua, thuê mua nhà ở;

c) Các quyền khác theo quy định của pháp luật.

2. Nghĩa vụ của Bên B

a) Cung cấp đầy đủ, trung thực các tài liệu có liên quan để Bên C thực hiện việc thế chấp tại Bên A theo quy định của pháp luật về giao dịch bảo đảm. Giao cho Bên A các giấy tờ, tài liệu liên quan đến nhà ở thế chấp phát sinh sau thời điểm xác lập Hợp đồng thế chấp theo ủy quyền của Bên C;

b) Sau khi ký Hợp đồng này, Bên B không được làm thủ tục chuyển nhượng, thế chấp, cầm cố, cho tặng, thừa kế, góp vốn... của nhà ở xã hội hình thành trong tương lai đang được thế chấp tại NHCSXH cho bất cứ tổ chức, cá nhân nào nếu chưa có văn bản đồng ý của Bên A;

c) Cung cấp đầy đủ hồ sơ pháp lý của nhà ở xã hội thế chấp để cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận cho Bên C hoặc Bên nhận chuyển nhượng nhà ở thế chấp khi nhà ở thế chấp bị xử lý theo quy định của pháp luật sau khi được sự đồng ý bằng văn bản của Bên A;

d) Tạo điều kiện để Bên A thực hiện quyền giám sát, kiểm tra quá trình hình thành nhà ở xã hội thế chấp;

đ) Thông báo cho Bên A mọi sửa đổi, bổ sung Hợp đồng mua bán/thuê mua nhà ở xã hội với Bên C trong thời gian bên A chưa nhận được Giấy chứng nhận đối với tài sản bảo đảm hình thành trong tương lai;

e) Phối hợp với Bên A và Bên C liên hệ làm thủ tục đăng ký thay đổi nội dung biện pháp bảo đảm đã đăng ký theo quy định pháp luật tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền cùng với thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho Bên C;

g) Phối hợp với Bên A thực hiện việc giải ngân vốn vay theo đúng quy định của pháp luật, đề nghị xóa đăng ký thế chấp và xử lý tài sản thế chấp;

h) Trong trường hợp Bên C vi phạm Hợp đồng mua bán/thuê mua nhà ở xã hội hoặc Hợp đồng mua bán/thuê mua nhà ở xã hội bị chấm dứt vì bất kỳ lý do nào thì Bên B thông báo ngay lập tức cho Bên A về việc vi phạm của Bên C và chuyển toàn bộ số tiền đã vay của Bên C cho Bên A sau khi chuyển nhượng được căn hộ nhà ở xã hội theo quy định;

i) Trường hợp Hợp đồng mua bán/thuê mua tài sản chưa thực hiện xong, Bên C chưa được cấp Giấy chứng nhận mà Bên C vi phạm Hợp đồng mua bán/thuê mua tài sản; Hợp đồng tín dụng; Hợp đồng thế chấp, các thỏa thuận khác với bên A thì bên A thông báo bằng văn bản cho bên B, bên B phối hợp với bên A thực hiện xử lý tài sản như sau:

- Hoặc bên B chuyển tiền mà Bên C đã vay cho bên A sau khi đã chuyển nhượng được căn hộ nhà ở xã hội theo quy định;

- Hoặc bên A hoặc bên thứ tư do bên A chỉ định/ủy quyền hoặc do bên B giới thiệu tiếp tục thực hiện hợp đồng mua bán/thuê mua và trở thành khách hàng trong Hợp đồng mua bán/thuê mua. Bên thứ tư chuyển tiền mà Bên C đã vay cho bên A. Chi phí sang tên tài sản theo quy định do bên thứ tư chịu.

k) Thực hiện các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của Bên C

1. Quyền của Bên C

a) Từ chối các yêu cầu của Bên A không đúng với thỏa thuận trong hợp đồng thế chấp và quy định của pháp luật;

b) Được nhận lại Giấy tờ trong hồ sơ thế chấp theo quy định và Giấy chứng nhận (nếu có) ngay sau khi thực hiện đầy đủ nghĩa vụ trả nợ cho Bên A hoặc trường hợp Bên C thay thế bằng biện pháp bảo đảm khác hoặc thay thế tài sản bảo đảm khác khi được Bên A đồng ý;

c) Các quyền khác theo quy định của pháp luật.

2. Nghĩa vụ của Bên C

a) Thực hiện đúng các nội dung đã thỏa thuận ghi trong hợp đồng thế chấp tài sản hình thành trong tương lai;

b) Cung cấp đầy đủ hồ sơ thế chấp bằng tài sản hình thành trong tương lai theo quy định cho Bên A;

c) Cùng với Bên A thực hiện việc công chứng hợp đồng thế chấp tại cơ quan công chứng, đồng thời làm thủ tục đăng ký tại cơ quan giao dịch bảo đảm theo quy định; Phối hợp với Bên A và Bên B trong việc thực hiện thủ tục đăng ký thay đổi nội dung biện pháp bảo đảm đã đăng ký theo quy định pháp luật tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền cùng với thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất;

d) Trong trường hợp nhà ở thế chấp bị hư hỏng hoặc bị tiêu hủy hoặc không thể hoàn thành việc xây dựng vì lý do khách quan hoặc bị dừng trong quá trình xây dựng thì Bên C phải thông báo ngay cho Bên A và thay thế bằng tài sản khác có giá trị tương đương hoặc bổ sung, thay thế bằng biện pháp bảo đảm khác, trừ trường hợp các Bên có thỏa thuận khác;

đ) Khi được các cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với tài sản hình thành trong tương lai, phối hợp cùng với bên A nhận và giao ngay bản chính giấy tờ này và các giấy tờ khác (nếu có) cho Bên A;

e) Bồi thường thiệt hại cho Bên A (nếu có);

g) Thực hiện các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

Điều 5. Giải quyết tranh chấp

Các Bên cam đoan thực hiện đúng và đầy đủ các thỏa thuận đã ghi trong Hợp đồng ba Bên về quản lý và xử lý tài sản thế chấp là nhà ở xã hội hình thành trong tương lai. Các tranh chấp phát sinh trong quá trình thực hiện Hợp đồng này sẽ được giải quyết trên cơ sở thương lượng bình đẳng.

Trường hợp không tự thương lượng được thì một trong các Bên thông báo bằng văn bản cho các Bên kia làm căn cứ để xác định hợp đồng đã phát sinh tranh chấp (một phần hoặc toàn bộ) để các Bên đưa ra Tòa án có thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật.

Trong thời gian Tòa án thụ lý giải quyết, các bên vẫn phải thực hiện theo các cam kết trong hợp đồng, không vì lý do tranh chấp mà trì hoãn công việc. Quyết định, bản án có hiệu lực của Tòa án được coi là quyết định cuối cùng, bắt buộc các bên phải thực hiện. Bên thua phải chịu toàn bộ án phí, phí có liên quan đến việc giải quyết tranh chấp.

Điều 6. Hiệu lực hợp đồng

1. Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày có đầy đủ chữ ký của các Bên, các nội dung thỏa thuận trong Hợp đồng này là một phần không thể tách rời Hợp đồng thế chấp tài sản hình thành trong tương lai giữa NHCSXH và người vay đối với tài sản là nhà ở xã hội mua hoặc thuê mua.

2. Mọi sửa đổi, bổ sung Hợp đồng này phải được lập thành văn bản và được sự nhất trí ký kết của đại diện có thẩm quyền của các Bên.

Hợp đồng này gồm.... trang, được lập thành 04 bản có giá trị pháp lý như nhau, Bên A giữ 02 bản, Bên B và Bên C mỗi Bên giữ 01 bản./.

 

BÊN NHẬN THẾ CHẤP (BÊN A)
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu )

ĐẠI DIỆN CHỦ ĐẦU TƯ (BÊN B)
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu ) 

BÊN THẾ CHẤP (BÊN C)
(Ký, ghi rõ họ tên) 

_________________________

1. Nếu có

2. Trường hợp nào có 2 loại mã số trở lên thì ghi cả 2 mã số.

3. Nếu là nhà chung cư

 

(Mẫu hợp đồng này được ban hành kèm theo Hướng dẫn 8586/NHCS-TDSV ngày 29/09/2021)

 

PHỤ LỤC HỢP ĐỒNG

(Kèm theo Hợp đồng ba bên s: ……..ngày …/…../…….)

Các thành viên trong hộ gia đình bao gồm:

TT

Họ và tên

Mối quan hệ với người đại diện đứng tên ký hợp đồng mua/thuê mua nhà ở

Ghi chú

 

Nguyễn Văn A

Số CMND/CCCD: ……………………

Đứng tên ký hợp đồng mua/thuê mua

 

 

Nguyễn Thị B

Số CMND/CCCD: ……………………

Vợ

 

 

Nguyễn Văn C

Số CMND/CCCD: ……………………

Con đẻ

 

 

……………………

……………………

 

 

 

 

 

 

Bình Luận

© 2018 SAOVIETLAW.COM Bản quyền thuộc về công ty Công Ty Luật TNHH Sao Việt

logo-footer