thuế thu nhập cá nhân

Những bài biết cùng chủ đề 'thuế thu nhập cá nhân'

Tờ khai thuế thu nhập cá nhân, thuế giá trị gia tăng (Dành cho cá nhân kinh doanh lưu động,hộ nộp thuế khoán và cá nhân không kinh doanh được cơ quan thuế cấp hóa đơn lẻ) mẫu số 01A/KK-HĐ (Ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính).

Mẫu phụ lục bảng kê chịu thuế và thuế thu nhập cá nhân đã khấu trừ đối với thu nhập của đại lý xổ số (Kèm theo Tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân mẫu số 02/KK-XS) mẫu số: 02-1/BK-XS (Ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính).

Mẫu tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân (Dành cho công ty xổ số kiến thiết trả thu nhập cho đại lý xổ số) mẫu số 02/KK-XS (Ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính).

Mẫu tờ khai khấu trừ thuế thu nhập cá nhân (Dành cho công ty xổ số kiến thiết trả thu nhập cho đại lý xổ số) mẫu số 01/KK-XS (Ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính ).

Mẫu phụ lục bảng kê thu nhập chịu thuế và thuế thu nhập cá nhân đã khấu trừ đối với thu nhập của cá nhân tham gia mạng lưới đa cấp (Kèm theo tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân mẫu số 02/KK-BHĐC) mẫu số 02-2/BK-ĐC (Ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính).

Mẫu phụ lục bảng kê thu nhập chịu thuế và thuế thu nhập cá nhân đã khấu trừ đối với thu nhập của đại lý bảo hiểm (Kèm theo tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân mẫu số 02/KK-BHĐC), mẫu số 02-1/BK-BH (Ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/Tt-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính).

Mẫu tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân (Dành cho doanh nghiệp bảo hiểm trả thu nhập đối với thu nhập của đại lý bảo hiểm, thu nhập từ tiền phí tích luỹ bảo hiểm nhân thọ; công ty quản lý quỹ hưu trí tự nguyện khấu trừ thuế thu nhập cá nhân đối với tiền tích lũy quỹ hưu trí tự nguyện; doanh nghiệp bán hàng đa cấp khấu trừ thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập của cá nhân tham gia mạng lưới bán hàng đa cấp).

Mẫu tờ khai khấu trừ thuế thu nhập cá nhân (Dành cho doanh nghiệp bảo hiểm khấu trừ thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập của đại lý bảo hiểm, thu nhập từ tiền phí tích luỹ bảo hiểm nhân thọ; công ty quản lý quỹ hưu trí tự nguyện khấu trừ thuế thu nhập cá nhân đối với tiền tích lũy quỹ hưu trí tự nguyện; doanh nghiệp bán hàng đa cấp khấu trừ thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập của cá nhân tham gia mạng lưới bán hàng đa cấp) mẫu số 01/KK-BHĐC

Mẫu tờ khai thuế thu nhập cá nhân (Dành cho cá nhân nhân nhận cổ tức bằng cổ phiếu, lợi tức ghi tăng vốn khi chuyển nhượng) mẫu số 24/KK-TNCN (Ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính).

Mẫu bản cam kết mẫu số 23/CK-TNCN (Ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính).

© 2018 SAOVIETLAW.COM Bản quyền thuộc về công ty Luật TNHH Sao Việt

logo-footer