thu nhập

Những bài biết cùng chủ đề 'thu nhập'

Phụ lục bảng kê thu nhập vận tải quốc tế (Dành cho trường hợp hoán đổi/chia chỗ, kèm theo Tờ khai 01/VTNN) mẫu số 01-2/VTNN (Ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính).

Phụ lục bảng kê thu nhập vận tải quốc tế (Dành cho trường hợp doanh nghiệp khai thác tàu, kèm theo Tờ khai 01/VTNN) mẫu số 01-1/VTNN (Ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính).

Phụ lục bảng kê thu nhập vận tải quốc tế (Dành cho trường hợp hoán đổi/ chia chỗ trong vận tải hàng không quốc tế, kèm theo Tờ khai mẫu số 01/HKNN) mẫu số 01-2/HKNN (Ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính).

Phụ lục bảng kê thu nhập vận tải quốc tế (Dành cho vận tải hàng không quốc tế, kèm theo Tờ khai mẫu số 01/HKNN) mẫu số 01-1/HKNN (Ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính).

Mẫu phụ lục thu nhập từ kinh doanh (Kèm theo tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân mẫu số 09/KK-TNCN) , mẫu số 09-2/PL-TNCN (Ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính).

Mẫu phụ lục thu nhập từ tiền lương, tiền công (Kèm theo tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân mẫu số 09/KK-TNCN), mẫu số 09-1/PL-TNCN (Ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính).

© 2018 SAOVIETLAW.COM Bản quyền thuộc về công ty Luật TNHH Sao Việt

logo-footer