thanh tra thuế

Những bài biết cùng chủ đề 'thanh tra thuế'

Kết luận kiểm tra thuế (thanh tra thuế) mẫu số 06/KTTT (Ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính)

Biên bản công bố quyết định kiểm tra (hoặc thanh tra ) thuế mẫu số 05/KTTT (Ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính)

Biên bản kiểm tra (hoặc thanh tra thuế) mẫu số 04/KTTT (Ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính).

Quyết định về việc kiểm tra (hoặc thanh tra) thuế tại....(tên người nộp thuế) mẫu số 03/KTTT (Ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính)

© 2018 SAOVIETLAW.COM Bản quyền thuộc về công ty Luật TNHH Sao Việt

logo-footer