phụ lục

Những bài biết cùng chủ đề 'phụ lục'

Phụ lục bảng kê các hợp đồng tái bảo hiểm đã hoặc dự kiến ký kết (Kèm theo Thông báo (dự kiến) ngày......) mẫu số 01-1/TBH-TB (Ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính).

Phụ lục danh mục tái hợp đồng bảo hiểm (Kèm theo Thông báo (chính thức) ngày ....) mẫu số 02-1/TBH_TB (Ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính).

Phụ lục bảng kê các nhà thầu nước ngoài (Kèm theo Tờ khai Quyết toán thuế Nhà thầu nước ngoài mẫu: 02/NTNN) mẫu số 02-1/NTNN (Ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chình).

Phụ lục bảng kê các nhà thầu phụ tham gia hợp đồng nhà thầu (Kèm theo Tờ khai Quyết toán thuế Nhà thầu nước ngoài mẫu: 02/NTNN) mẫu số 02-2/NTNN (Ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính).

Phụ lục bảng kê doanh thu lưu công-ten-nơ (Kèm theo Tờ khai 01/VTNN) mẫu số 01-3/VTNN (Ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính).

Phụ lục bảng kê thu nhập vận tải quốc tế (Dành cho trường hợp hoán đổi/chia chỗ, kèm theo Tờ khai 01/VTNN) mẫu số 01-2/VTNN (Ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính).

Phụ lục bảng kê thu nhập vận tải quốc tế (Dành cho trường hợp doanh nghiệp khai thác tàu, kèm theo Tờ khai 01/VTNN) mẫu số 01-1/VTNN (Ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính).

Phụ lục bảng kê thu nhập vận tải quốc tế (Dành cho trường hợp hoán đổi/ chia chỗ trong vận tải hàng không quốc tế, kèm theo Tờ khai mẫu số 01/HKNN) mẫu số 01-2/HKNN (Ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính).

Phụ lục bảng kê thu nhập vận tải quốc tế (Dành cho vận tải hàng không quốc tế, kèm theo Tờ khai mẫu số 01/HKNN) mẫu số 01-1/HKNN (Ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính).

Mẫu phụ lục bảng kê chịu thuế và thuế thu nhập cá nhân đã khấu trừ đối với thu nhập của đại lý xổ số (Kèm theo Tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân mẫu số 02/KK-XS) mẫu số: 02-1/BK-XS (Ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính).

© 2018 SAOVIETLAW.COM Bản quyền thuộc về công ty Luật TNHH Sao Việt

logo-footer