Nghị Định

Nghị định 131/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính về quyền tác giả, quyền liên quan

Nghị định 138/2006/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành các quy định của Bộ luật dân sự về quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài

Nghị định 11/2012/NĐ-CP về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 163/2006/NĐ-CP ngày 29 tháng 12 năm 2006 của Chính Phủ về giao dịch bảo đảm

Nghị định 83/2010/NĐ-CP về đăng ký giao dịch bảo đảm

Nghị định 43/2014/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật đất đai

Nghị định104/2014/NĐ-CP quy đinh về khung giá đất

Nghị định 45/2014/NĐ-CP quy định về thu tiền sử dụng dất

Nghị định 46/2014/NĐ-CP quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước

Nghị định 44/2014/NĐ-CP quy định về giá đất

Nghị định 60/2000/NĐ-CP ngày 30 tháng 10 năm 2000 quy định việc thi hành hình phạt cải tạo không giam giữ

© 2018 SAOVIETLAW.COM Bản quyền thuộc về công ty Luật TNHH Sao Việt

logo-footer