Câu hỏi:

Hiện tôi đang làm thủ tục ly hôn với chồng tại tòa án, đối với vấn đề tài sản, vợ chồng tôi chỉ có mảnh đất hiện đang ở là tài sản chung, nay Tòa án yêu cầu tôi cung cấp bộ hồ sơ liên quan đến thửa đất trên làm căn cứ cho Tòa án giải quyết. Xin Luật sư cho biết, trình tự thủ tục tôi phải thực hiện để có thể có những thông tin đất đai trên.

Trả lời:

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi về cho chúng tôi, câu hỏi của bạn, Phòng tranh tụng Công ty Luật TNHH Sao Việt xin trả lời như sau:

Về Thủ tục: Cung cấp dữ liệu đất đai

1. Trình tự thực hiện:

- Tổ chức, cá nhân có nhu cầu khai thác dữ liệu đất đai nộp phiếu yêu cầu tại Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Bình Định. Đối với địa bàn chưa xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai, Văn phòng đăng ký đất đai, Ủy ban nhân dân cấp xã;

- Khi nhận được phiếu yêu cầu, văn bản yêu cầu hợp lệ của tổ chức, cá nhân, cơ quan cung cấp dữ liệu đất đai thực hiện việc cung cấp dữ liệu cho tổ chức, cá nhân có yêu cầu khai thác dữ liệu. Cơ quan cung cấp dữ liệu đất đai tiếp nhận, xử lý và thông báo nghĩa vụ tài chính (trường hợp phải thực hiện nghĩa vụ tài chính) cho tổ chức, cá nhân. Trường hợp từ chối cung cấp dữ liệu thì phải có văn bản trả lời nêu rõ lý do;

- Sau khi tổ chức, cá nhân thực hiện xong nghĩa vụ tài chính, cơ quan cung cấp dữ liệu đất đai thực hiện cung cấp dữ liệu đất đai theo yêu cầu.Đối với các trường hợp khai thác dữ liệu cần phải tổng hợp, xử lý trước khi cung cấp cho tổ chức, cá nhân thì phải thực hiện bằng hình thức hợp đồng theo quy định của Bộ luật dân sự giữa cơ quan cung cấp dữ liệu đất đai và tổ chức, cá nhân có nhu cầu khai thác dữ liệu.

2. Cách thức thực hiện:

- Nộp trực tiếp tại Văn phòng đăng ký đất đai. Đối với địa bàn chưa xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai, Văn phòng đăng ký đất đai, Ủy ban nhân dân cấp xã hoặc gửi qua đường công văn, fax, bưu điện, thư điện tử hoặc qua cổng thông tin đất đai.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

 - Văn bản, phiếu yêu cầu cung cấp dữ liệu đất đai

4. Thời hạn giải quyết

 - Trường hợp nhận được yêu cầu trước 15 giờ thì phải cung cấp ngay trong ngày; trường hợp nhận được yêu cầu sau 15 giờ thì cung cấp dữ liệu đất đai được thực hiện vào ngày làm việc tiếp theo;

- Trường hợp yêu cầu cung cấp dữ liệu đất đai dưới hình thức tổng hợp thông tin thì thời hạn cung cấp dữ liệu đất đai được xác định theo thỏa thuận giữa cơ quan cung cấp dữ liệu đất đai và người có yêu cầu bằng hình thức hợp đồng.

5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân.

6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan cung cấp dữ liệu đất đai: Văn phòng đăng ký đất đai.

Đối với địa bàn chưa xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai, Văn phòng đăng ký đất đai, Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm cung cấp dữ liệu đất đai từ hồ sơ địa chính theo phân cấp quản lý hồ sơ địa chính.

7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

- Dữ liệu đất đai trên giấy hoặc thiết bị lưu trữ điện tử.

8. Lệ phí (nếu có):

  - Thỏa thuận theo Hợp đồng.

9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

- Phiếu đề nghị cung cấp dữ liệu đất đai Mẫu số 01/PYC

10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):

11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật số 45/2013/QH13 ngày 29/11/2013, có hiệu lực ngày 01/7/2014;

- Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014, có hiệu lực ngày 01/7/2014;

- Thông tư số 34/2014/TT- BTNMT ngày 30/06/2014 của Bộ Tài nguyên- Môi trường về việc xây dựng, quản lý, khai thác thông tin đất đai; có hiệu lực từ ngày 13 tháng 8 năm 2014.

Để nhận được ý kiến tư vấn chính xác và cụ thể hơn, bạn đọc vui lòng liên hệ với các Luật sư, chuyên viên pháp lý của Công ty Luật TNHH Sao Việt qua Tổng đài tư vấn pháp luật 1900 6243 hoặc E-mail: congtyluatsaoviet@gmail.com.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

 

 

PHẦN GHI CỦA NGƯỜI NHẬN HỒ SƠ

Vào sổ tiếp nhận hồ sơ: ........Giờ…….phút, ngày……/...…/…..…Quyển số ……, Số thứ tự……………..,

Người nhận hồ sơ

(Ký, ghi rõ họ tên)

 

 

 

Mẫu số 01/PYC

(Kèm theo Thông tư số 34/2014/TT-BTNMT ngày 30 tháng 6 năm 2014

của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường)

 

      ..........., ngày.........tháng........năm.............

 

                                                                                                         

PHIẾU YÊU CẦU CUNG CẤP DỮ LIỆU ĐẤT ĐAI

 

     Kính gửi: ...........................................................................................................

 

1. Tên tổ chức, cá nhân yêu cầu cung cấp dữ liệu:.........................................................

Đại diện là ông (bà)…………......................................................................................

Số CMTND/Hộ chiếu..................................................................................................

cấp ngày…./…../…..tại …………...........; Quốc tịch...................................................

2. Địa chỉ:......................................................................................................................

......................................................................................................................................

3. Số điện thoại...........................; fax...........................; E-mail: ...............................;

4. Danh mục và nội dung dữ liệu cần cung cấp của Thửa đất số………….…, địa chỉ…………………………………………………..……...................................….

(đánh dấu “X” vào nội dung cần cung cấp thông tin):

Thửa đất 1

Người sử dụng đất 2

Quyền sử dụng đất

Tài sản gắn liền với đất

 Tình trạng pháp lý

 Lịch sử biến động

Quy hoạch sử dụng đất

 Trích lục bản đồ

Trích sao GCNQSDĐ

 Giao dịch đảm bảo

 Hạn chế về quyền

   Giá đất       

 

     Tất cả thông tin trên

5. Mục đích sử dụng dữ liệu:

........………….......................................................................................................

6. Hình thức khai thác, sử dụng và phương thức nhận kết quả: ……....….……bộ

  Bản giấy sao chụp

 Gửi EMS theo địa chỉ

Nhận tại nơi cung cấp

 Fax

Lưu trữ điện tử USB, CD

 Email

7. Cam kết sử dụng dữ liệu: Tôi cam đoan không sử dụng dữ liệu được cung cấp trái với quy định của pháp luật và không cung cho bất kỳ bên thứ ba nào khác.

 

 

 

 

NGƯỜI YÊU CẦU

(Ký, ghi rõ họ tên

và đóng dấu nếu là cơ quan, tổ chức)

Text Box:   Dữ liệu Thửa đất bao gồm: Số hiệu thửa đất, số tờ BĐĐC, diện tích, địa chỉ.
2 Dữ liệu Người sử dụng đất bao gồm: Họ tên vợ chồng, năm sinh, CMND, địa chỉ.
Mẫu số 02

HỢP ĐỒNG CUNG CẤP DỮ LIỆU ĐẤT ĐAI

(Kèm theo Thông tư số 34/2014/TT-BTNMT ngày 30 tháng 6 năm 2014

của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường)

 

 
 

 

 

 

....................................

Số:          /HĐCCTT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

.............., ngày     tháng      năm ....

 

HỢP ĐỒNG

CUNG CẤP DỮ LIỆU ĐẤT ĐAI

 

- Căn cứ Bộ luật dân sự;

- Căn cứ vào nhu cầu và khả năng của hai bên,

Hôm nay, ngày..... tháng ..... năm ..... , tại ..............., chúng tôi gồm:

1. Bên cung cấp dữ liệu (Bên A):

Cơ sở dữ liệu ........................ thuộc ................................................................

Đại diện: ..........................................................................................................

Chức vụ: ..........................................................................................................

Địa chỉ: ............................................................................................................

Điện thoại ............................, Fax: ............................Email: ..........................

Số tài khoản : ...................................................................................................

2. Bên yêu cầu cung cấp dữ liệu đất đai (Bên B):

Tên tổ chức, cá nhân: .......................................................................................

Đại diện: ...........................................................................................................

Chức vụ: ...........................................................................................................

Địa chỉ: .............................................................................................................

Điện thoại ............................, Fax: ............................Email: ..........................

Số tài khoản : ...................................................................................................

Hai bên nhất trí thoả thuận ký hợp đồng cung cấp dữ liệu đất đai như sau:

Điều 1. Nội dung hợp đồng:

(về việc cung cấp, khai thác, sử dụng dữ liệu)

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

Điều 2. Thời gian thực hiện:

………..…. ngày, kể từ ngày ....... tháng…..… năm ……..............…….…........

Điều 3. Hình thức khai thác, sử dụng và phương thức nhận kết quả:

- Hình thức khai thác, sử dụng: ...........................................................................

- Khai thác sử dụng thông qua việc truy cập: ......................................................

- Nhận trực tiếp tại cơ quan cung cấp dữ liệu: ....................................................

- Nhận gửi qua đường bưu điện: .........................................................................

Điều 4. Giá trị hợp đồng và phương thức thanh toán:

Phí và chi phí phải trả cho việc cung cấp dữ liệu đất đai là: .......................đồng.

(Bằng chữ: .................................................................................................. đồng)

Trong đó: Phí khai thác và sử dụng tài liệu đất đai là: .................................đồng

Phí dịch vụ cung cấp dữ liệu là: ..........................................…..đồng

Số tiền đặt trước: ..........................................................................................đồng

Hình thức thanh toán (tiền mặt, chuyển khoản):...................................................

Điều 5. Trách nhiệm và quyền hạn của hai bên:

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

Điều 6: Bổ sung, sửa đổi và chấm dứt hợp đồng và xử lý tranh chấp:

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

Điều 7: Điều khoản chung

1. Hợp đồng này được làm thành .............. bản, có giá trị pháp lý ngang nhau, bên A giữ .......... bản, bên B giữ .......... bản.

2. Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày ..............................................................

 

BÊN B

 

(Ký tên, đóng dấu đối với tổ chức,

ghi họ tên đối với cá nhân )

 

BÊN A

 

(Ký tên, đóng dấu)

 

 

 

Trên đây là những tư vấn của chúng tôi về vấn đề bạn quan tâm.

Để được tư vấn cụ thể hơn, vui lòng gửi mail về cho chúng tôi theo địa chỉ: congtyluatsaoviet@gmail.com hoặc liên hệ trực tiếp đến tổng đài 1900 6243.

Trân trọng./

Bình Luận

© 2018 SAOVIETLAW.COM Bản quyền thuộc về công ty Luật TNHH Sao Việt

logo-footer