Câu hỏi:

Tôi mua đất và nhà theo Hợp đồng chuyển nhượng sử dụng đất và tài sản liền với đất ngày 12/12/2007, không có công chứng và chưa làm thủ tục sang tên trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Luật sư cho tôi hỏi, bây giờ hợp đồng đó còn hiệu lực hay không, hay phải Công chứng Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo luật hiện hành?

Trả lời:

Cơ sở pháp lý:

  • Luật đất đai 2013;
  • Nghị định 43/2014/NĐ-CP hướng dẫn thi hành một số điều của luật đất đai;
  • Nghị định 01/2017/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số quy định chi tiết thi hành luật đất đai;

Nội dung:

Theo quy định tại khoản 2 Điều 82 Nghị định 43/2014/NĐ - CP hướng dẫn thi hành luật đất đai. “Trường hợp người đang sử dụng đất do nhận chuyển nhượng, nhận thừa kế, nhận tặng cho quyền sử dụng đất trước ngày 01 tháng 7 năm 2014 mà bên nhận chuyển quyền sử dụng đất chỉ có Giấy chứng nhận của bên chuyển quyền sử dụng đất hoặc hợp đồng, giấy tờ về chuyển quyền sử dụng đất theo quy định thì thực hiện như sau:

a) Người nhận chuyển quyền sử dụng đất nộp đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất và các giấy tờ về quyền sử dụng đất hiện có;

b) Văn phòng đăng ký đất đai thông báo bằng văn bản cho bên chuyển quyền và niêm yết tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất về việc làm thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người nhận chuyển quyền…

c) Sau thời hạn 30 ngày, kể từ ngày thông báo hoặc đăng tin lần đầu tiên trên phương tiện thông tin đại chúng của địa phương mà không có đơn đề nghị giải quyết tranh chấp thì Văn phòng đăng ký đất đai lập hồ sơ để trình cơ quan có thẩm quyền quyết định hủy Giấy chứng nhận đã cấp đối với trường hợp không nộp Giấy chứng nhận để làm thủ tục đồng thời cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất mới cho bên nhận chuyển quyền...”

Như vậy, đối với trường hợp của bạn sử dụng đất do nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất trước ngày 01/07/2014 mà chỉ có hợp đồng về chuyển quyền sử dụng đất thì hợp đồng chuyển nhượng của bạn vẫn còn hiệu lực.

Ngoài ra, theo quy định tại Khoản 54 Điều 2 của Nghị định số 01/2017/NĐ-CP, quy định các trường hợp đang sử dụng đất sau mà chưa được cấp Giấy chứng nhận và không thuộc trường hợp người đang sử dụng đất do nhận chuyển nhượng, nhận thừa kế, nhận tặng cho quyền sử dụng đất trước ngày 01/7/2014 mà bên nhận chuyển quyền sử dụng đất chỉ có Giấy chứng nhận của bên chuyển quyền sử dụng đất hoặc hợp đồng, giấy tờ về chuyển quyền sử dụng đất quy định tại khoản 2 Điều 82 Nghị định 43/2014/NĐ-CP thì người đang sử dụng đất thực hiện thủ tục đăng ký đất đai, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu theo quy định của Luật đất đai và quy định tại Nghị định này mà không phải làm thủ tục chuyển quyền sử dụng đất; cơ quan tiếp nhận hồ sơ không được yêu cầu người nhận chuyển quyền sử dụng đất nộp hợp đồng, văn bản chuyển quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật, các trường hợp đó là:

a) Sử dụng đất do nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho quyền sử dụng đất trước ngày 01 tháng 01 năm 2008;

b) Sử dụng đất do nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho quyền sử dụng đất từ ngày 01 tháng 01 năm 2008 đến trước ngày 01 tháng 7 năm 2014 mà có giấy tờ về quyền sử dụng đất quy định tại Điều 100 của Luật đất đai và Điều 18 của Nghị định này;

c) Sử dụng đất do nhận thừa kế quyền sử dụng đất trước ngày 01 tháng 7 năm 2014.”

Từ các căn cứ trên, việc anh/ chị mua bán đất ngày 12/12/2007 thuộc trường hợp nhận chuyển nhượng đất trước ngày 01/01/2008 thì hợp đồng chuyển nhượng đó vẫn có hiệu lực, nếu đất chưa được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì anh chị có thể đăng ký để được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu; nếu đất có một trong các loại giấy tờ chứng nhận quyền sử dụng đất quy định tại Điều 100 Luật đất đai vẫn có thể thể làm thủ tục sang tên được.

Bình Luận

© 2018 SAOVIETLAW.COM Bản quyền thuộc về công ty Luật TNHH Sao Việt

logo-footer