(Ảnh minh họa. Nguồn: Internet)

1. Cơ sở pháp lý:

Luật doanh nghiệp 2014

Nghị định 78/2015/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp

2. Nội dung:

Các trường hợp công ty cổ phần được giảm vốn

* Công ty cổ phần được giảm vốn  khi hoàn trả một phần vốn góp:

Theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông, công ty hoàn trả một phần vốn góp cho cổ đông theo tỷ lệ sở hữu cổ phần của họ trong công ty nếu công ty đã hoạt động kinh doanh liên tục trong hơn 02 năm, kể từ ngày đăng ký doanh nghiệp và bảo đảm thanh toán đủ các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác sau khi đã hoàn trả cho cổ đông;

* Công ty cổ phần được giảm vốn  khi mua lại cổ phần đã phát hành:

- Mua lại cổ phần theo yêu cầu của Cổ đông.

- Mua lại Cổ phần theo quyết định của Công ty.

* Công ty cổ phần được giảm vốn  khi  các cổ đông không góp đủ vốn đúng hạn

- Vốn điều lệ không được các cổ đông thanh toán đầy đủ và đúng hạn theo quy định mà không có người nhận góp

- Trường hợp này Công ty phải đăng ký điều chỉnh vốn điều lệ bằng giá trị mệnh giá số cổ phần đã được thanh toán đủ và thay đổi cổ đông sáng lập trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày kết thúc thời hạn phải thanh toán đủ số cổ phần đã đăng ký .

Thành phần hồ sơ giảm vốn điều lệ công ty cổ phần:

- Thông báo thay đổi vốn điều lệ;

- Bản sao hợp lệ biên bản họp Đại hội đồng cổ đông công ty về việc giảm vốn điều lệ công ty cổ phần;

- Quyết định của Đại Hội đồng cổ đông về việc giảm vốn điều lệ;

- Thông báo lập sổ đăng ký cổ đông;

- Báo cáo tài chính gần nhất thời điểm công ty quyết định giảm vốn điều lệ;

- Bản sao đăng kí kinh doanh.

Trình tự thực hiện thủ tục giảm vốn điều lệ công ty cổ phần:

Bước 1: Doanh nghiệp chuẩn bị hồ sơ, giấy tờ theo quy định của pháp luật và nộp hồ sơ tại Phòng đăng ký kinh doanh của Sở kế hoạch đầu tư nơi đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho doanh nghiệp.

Bước 2: Phòng đăng ký kinh doanh của Sở Kế hoạch đầu tư tiếp nhận và kiểm tra tính đầy đủ, hợp lệ của các giấy tờ trong hồ sơ.

- Trường hợp đã đầy đủ giấy tờ hồ sơ: Cấp Giấy biên nhận hồ sơ;

- Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ: hướng dẫn tổ chức, cá nhân bổ sung và hoàn thiện hồ sơ.

Bước 3: Doanh nghiệp đến Sở Kế hoạch đầu tư theo thời hạn đã được hẹn khi nộp hồ sơ để nhận Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh có nội dung thay đổi vốn điều lệ của công ty cổ phần.

Thời gian giải quyết thủ tục giảm vốn điều lệ công ty cổ phần:

03 ngày làm việc kể từ thời điểm nhận được hồ sơ đầy đủ.

Cơ quan có thẩm quyền giải quyết thủ tục giảm vốn điều lệ công ty cổ phần:

Phòng đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch Đầu tư cấp tỉnh, thành phố trực thuộc TW nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.

 

Bình Luận

© 2018 SAOVIETLAW.COM Bản quyền thuộc về công ty Luật TNHH Sao Việt

logo-footer