Tôi được biết, chủ tọa trong công ty cổ phần có vai trò quan trọng trong việc điều khiển các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, cuộc họp Hội đồng quản trị. Vậy ai có thể làm chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trong công ty cổ phần?

(Ảnh minh họa. Nguồn: Internet)

Trả lời:

Chào bạn, cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến Công ty Luật TNHH Sao Việt. Với thắc mắc của  bạn, chúng tôi xin được tư vấn như sau:

Chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, cuộc họp Hội đồng quản trị là người giữ vai trò điều khiển cuộc họp, giúp cuộc họp diễn ra có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh mong muốn của đa số người dự họp.

Căn cứ quy định tại Điều 152 và Điều 142 Luật doanh nghiệp 2014, thì:

- Đối với cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, Chủ tọa đồng thời là một trong các cá nhân sau đây:

+ Chủ tịch Hội đồng quản trị đối với các trường hợp cuộc họp đó do Hội đồng quản trị triệu tập; trường hợp Chủ tịch vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc thì các thành viên Hội đồng quản trị còn lại bầu một người trong số họ làm chủ tọa cuộc họp theo nguyên tắc đa số; trường hợp không bầu được người làm chủ tọa thì Trưởng Ban kiểm soát điều khiển để Đại hội đồng cổ đông bầu chủ tọa cuộc họp và người có số phiếu bầu cao nhất làm chủ tọa cuộc họp.

+ Một cổ đông được bầu bởi Đại hội đồng cổ đông với số phiếu bầu cao nhất. Việc bầu chủ tọa trong trường hợp này do người ký tên triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông sẽ điều khiển.

- Đối với cuộc họp Hội đồng quản trị, chủ tọa đồng thời là Chủ tịch Hội đồng quản trị.

Trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị vắng mặt hoặc không thể thực hiện được nhiệm vụ của mình thì ủy quyền bằng văn bản cho một thành viên khác thực hiện các quyền và nghĩa vụ của Chủ tịch Hội đồng quản trị theo nguyên tắc quy định tại Điều lệ công ty; nếu không có người được ủy quyền thì các thành viên còn lại bầu một người trong tổng số các thành viên tạm thời giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị theo nguyên tắc đa số. Người được ủy quyền hoặc người được bầu tạm thời giữ chức vụ Chủ tịch đương nhiên sẽ là chủ tọa của cuộc họp Hội đồng quản trị.

Bình Luận

© 2018 SAOVIETLAW.COM Bản quyền thuộc về công ty Luật TNHH Sao Việt

logo-footer