Hình ảnh mang tính minh họa (Nguồn: Internet)

Công ty của tôi là công ty cổ phần có Hội đồng quản trị gồm ba thành viên. Tuy nhiên, hiện tại Chủ tịch Hội đồng quản trị của công ty đang bị tạm giam và điều tra về tội vô ý làm chết người nên không thể trực tiếp thực hiện các nhiệm vụ của Chủ tịch Hội đồng quản trị. Vậy công ty tôi phải làm gì để có thể tiến hành hoạt động sản xuất kinh doanh bình thường mà vẫn phù hợp quy định của pháp luật?

Trả lời:

Chào bạn, cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến Công ty Luật TNHH Sao Việt. Với thắc mắc của  bạn, chúng tôi xin được tư vấn như sau:

Trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị của công ty không thể tham gia thực hiện các nhiệm vụ theo thẩm quyền của mình tại công ty thì công ty có thể căn cứ vào Điều lệ của công ty và quy định của Luật doanh nghiệp tại khoản 4 Điều 152, cụ thể như sau:

Điều 152. Chủ tịch Hội đồng quản trị

4. Trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị vắng mặt hoặc không thể thực hiện được nhiệm vụ của mình thì ủy quyền bằng văn bản cho một thành viên khác thực hiện các quyền và nghĩa vụ của Chủ tịch Hội đồng quản trị theo nguyên tắc quy định tại Điều lệ công ty. Trường hợp không có người được ủy quyền thì các thành viên còn lại bầu một người trong số các thành viên tạm thời giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị theo nguyên tắc đa số.”

Như vậy, Chủ tịch Hội đồng quản trị đương nhiệm và công ty có thể lựa chọn một trong hai hình thức xử lý khi Chủ tịch Hội đồng quản trị vắng mặt là:

1. Chủ tịch Hội đồng quản trị ủy quyền bằng văn bản cho một thành viên khác thực hiện các quyền và nghĩa vụ của mình tại công ty. Người được ủy quyền ở đây phải là thành viên của Hội đồng quản trị. Bởi theo quy định tại khoản 1 Điều 152 Luật doanh nghiệp thì “Hội đồng quản trị bầu một thành viên của Hội đồng quản trị làm Chủ tịch”. Nghĩa là, Chủ tịch Hội đồng quản trị bắt buộc là thành viên Hội đồng quản trị và người được ủy quyền cũng như vậy. Điều này giúp Hội đồng quản trị vẫn có thể hoạt động hiệu quả vì người được ủy quyền đã trực tiếp tham gia và hiểu rõ các hoạt động sản xuất, kinh doanh cũng như hoạt động quản lý, điều hành công ty.​

2. Nếu Chủ tịch Hội đồng quản trị đương nhiệm không thể hoặc không thực hiện ủy quyền mà chưa có bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật của Tòa án thì các thành viên còn lại bầu một người trong số các thành viên tạm thời giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị theo nguyên tắc đa số.​

Tuy nhiên, tại điểm e khoản 2 Điều 18 Luật doanh nghiệp quy định:

“2. Tổ chức, cá nhân sau đây không có quyền thành lập và quản lý doanh nghiệp tại Việt Nam:

e) Người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, chấp hành hình phạt tù, quyết định xử lý hành chính tại cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc hoặc đang bị cấm hành nghề kinh doanh, đảm nhiệm chức vụ hoặc làm công việc nhất định, liên quan đến kinh doanh theo quyết định của Tòa án; các trường hợp khác theo quy định của pháp luật về phá sản, phòng, chống tham nhũng.”

Trong trường hợp của công ty bạn, do Chủ tịch Hội đồng quản trị đang bị tạm giam và trong thời gian truy cứu trách nhiệm hình sự nên không có quyền quản lý công ty và đương nhiên không thể ủy quyền theo hình thức 1 nêu trên.

Như vậy, Hội đồng quản trị của công ty bạn phải tiến hành bầu một thành viên tạm thời giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị cho tới khi có quyết định hoặc bản án của Tòa án có hiệu lực pháp luật hoặc Nghị quyết của Đại Hội đồng cổ đông công ty về việc này.

 

Bình Luận

© 2018 SAOVIETLAW.COM Bản quyền thuộc về công ty Luật TNHH Sao Việt

logo-footer