Căn cứ pháp lý:

+ Luật nghĩa vụ quân sự năm 2014

+ Thông tư 140/2015/TT – BQP tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành;

+ Thông tư liên tịch 16/2016/TTLT – BYT – BQP quy định việc khám sức khở thực hiện nghĩa vụ quân sự do Bộ trưởng Bộ Y tế - Bộ Quốc phòng ban hành

Theo tiêu chuẩn quy định tại khoản 3 điều 4 do Thông tư 140/2015/TT – BQP tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành, tiêu chuẩn sức khỏe của công dân thực hiện nghĩa vụ quân sự khi tuyển quân như sau:

1) Tuyển chọn những công dân có sức khỏe loại 1, 2, 3 theo quy định của Bộ Y tế, Bộ Quốc phòng về tiêu chuẩn sức khoẻ thực hiện nghĩa vụ quân sự.

2) Đối với các cơ quan, đơn vị trọng yếu, cơ mật và lực lượng vệ binh, kiểm soát quân sự chuyên nghiệp thực hiện tuyển chọn theo quy định của Bộ Quốc phòng về cơ quan, đơn vị và vị trí trọng yếu cơ mật trong Quân đội, thực hiện tuyển chọn bảo đảm các tiêu chuẩn riêng theo quy định của Bộ Quốc phòng.

3)  Không gọi nhập ngũ vào Quân đội những công dân có sức khỏe loại 3 có tật khúc xạ về mắt (cận thị 1,5 điop trở lên, viễn thị các mức độ); nghiện ma túy, nhiễm HIV, AIDS.

Theo Thông tư liên tịch 16/2016/TTLT-BYT-BQP quy định việc khám sức khỏe thực hiện nghĩa vụ quân sự do Bộ Y tế - Bộ Quốc Phòng ban hành: Công dân có sức khở loại 1,2,3 được phân loại dựa trên căn cứ vào số điểm chấm cho 8 chỉ tiêu ghi trong phiếu sức khỏe nghĩa vụ quân sự. Cụ thể:

Loại 1: 8 chỉ tiêu đều đạt điểm 1;

Loại 2: Có ít nhất 1 chỉ tiêu bị điểm 2;

Loại 3: Có ít nhất 1 chỉ tiêu bị điểm 3.

Căn cứ tiêu chuẩn sức khỏe tại Bảng số 1 (tiêu chuẩn về thể lực), Bảng số 2 (tiêu chuẩn về phân loại theo bệnh tật) và Bảng số 3 (Danh mục các bệnh miễn phí đăng ký nghĩa vụ quân sự) ban hành kèm theo Thông tư này, sau khi khám bác sỹ cho điểm chẵn từ 1 - 6 vào cột "Điểm" cho mỗi chỉ tiêu. Cách cho điểm cụ thể:

Điểm 1: Chỉ tình trạng sức khỏe rất tốt;

Điểm 2: Chỉ tình trạng sức khỏe tốt;

Điểm 3: Chỉ tình trạng sức khỏe khá;

Điểm 4: Chỉ tình trạng sức khỏe trung bình;

Điểm 5: Chỉ tình trạng sức khỏe kém;

Điểm 6: Chỉ tình trạng sức khỏe rất kém.

Do đó, công dân thuộc đối tượng thực hiện nghĩa vụ quân sự phải đáp ứng được tiêu chuẩn sức khỏe theo quy định dựa trên kết quả khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự do Hội đồng khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự tổ chức. 

Căn cứ tiêu chuẩn sức khỏe tại Bảng số 1 (tiêu chuẩn về thể lực), Bảng số 2 (tiêu chuẩn về phân loại theo bệnh tật) và Bảng số 3 (Danh mục các bệnh miễn phí đăng ký nghĩa vụ quân sự) ban hành kèm theo Thông tư này, sau khi khám bác sỹ cho điểm chẵn từ 1 - 6 vào cột "Điểm" cho mỗi chỉ tiêu. Cách cho điểm cụ thể:

Điểm 1: Chỉ tình trạng sức khỏe rất tốt;

Điểm 2: Chỉ tình trạng sức khỏe tốt;

Điểm 3: Chỉ tình trạng sức khỏe khá;

Điểm 4: Chỉ tình trạng sức khỏe trung bình;

Điểm 5: Chỉ tình trạng sức khỏe kém;

Điểm 6: Chỉ tình trạng sức khỏe rất kém.

Do đó, công dân thuộc đối tượng thực hiện nghĩa vụ quân sự phải đáp ứng được tiêu chuẩn sức khỏe theo quy định dựa trên kết quả khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự do Hội đồng khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự tổ chức. 

Bình Luận

© 2018 SAOVIETLAW.COM Bản quyền thuộc về công ty Luật TNHH Sao Việt

logo-footer