Biểu mẫu

Tờ khai quyết toán thuế nhà thầu nước ngoài (Dành cho tr¬ường hợp Bên Việt Nam khấu trừ và nộp thuế thay cho Nhà thầu nước ngoài) mẫu số 02/NTNN (Ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính).

Tờ khai quyết toán thuế nhà thầu nước ngoài (Dành cho nhà thầu nước ngoài trực tiếp nộp thuế TNDN theo tỷ lệ % trên doanh thu tính thuế) mẫu số 04/NTNN (Ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính).

Tờ khai thuế đối với tổ chức nhận tái bảo hiểm nước ngoài mẫu số 01/TBH (Ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính).

Phụ lục bảng kê doanh thu lưu công-ten-nơ (Kèm theo Tờ khai 01/VTNN) mẫu số 01-3/VTNN (Ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính).

Phụ lục bảng kê thu nhập vận tải quốc tế (Dành cho trường hợp hoán đổi/chia chỗ, kèm theo Tờ khai 01/VTNN) mẫu số 01-2/VTNN (Ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính).

Phụ lục bảng kê thu nhập vận tải quốc tế (Dành cho trường hợp doanh nghiệp khai thác tàu, kèm theo Tờ khai 01/VTNN) mẫu số 01-1/VTNN (Ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính).

Mẫu tờ khai thuế đối với hãng vận tải nước ngoài, mẫu số 01/VTNN (Ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính).

Phụ lục bảng kê thu nhập vận tải quốc tế (Dành cho trường hợp hoán đổi/ chia chỗ trong vận tải hàng không quốc tế, kèm theo Tờ khai mẫu số 01/HKNN) mẫu số 01-2/HKNN (Ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính).

Phụ lục bảng kê thu nhập vận tải quốc tế (Dành cho vận tải hàng không quốc tế, kèm theo Tờ khai mẫu số 01/HKNN) mẫu số 01-1/HKNN (Ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính).

Mẫu tờ khai thuế nhà thầu nước ngoài (Dành cho trường hợp Bên Việt nam khấu trừ và nộp thuế thay cho Nhà thầu nước ngoài) mẫu số 01/NTNN (Ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính).

© 2018 SAOVIETLAW.COM Bản quyền thuộc về công ty Luật TNHH Sao Việt

logo-footer