Biểu mẫu

Mẫu số: 02/KK-TNCN tờ khai khấu trừ thuế thu nhập cá nhân (Ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính)

Hợp đồng giao khoán (khoán việc) là hợp đồng mà người được nhận giao khoán phải bỏ toàn bộ hoặc một phần vật chất + sức lao động của mình để nhận được phần tiền công giao khoán. Theo quy định của Bộ luật lao động thì DN phải đóng BHXH, BHYT cho người có Hợp đồng lao động từ đủ 01 tháng trở lên. Doanh nghiệp khi sử dụng lao động phải có giao kết bằng Hợp đồng lao động với người lao động.

Mẫu hợp đồng lao động dành cho cộng tác viên

Mẫu đơn đề nghị phê chuẩn quyết định bảo lĩnh là mẫu đơn đề nghị được lập ra để đề nghị về việc phê chuẩn quyết định bảo lĩnh, mẫu được ban hành theo Thông tư 61/2017/TT-BCA của Bộ Công an. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu đơn đề nghị tại đây.

Mẫu quyết định bảo lĩnh là mẫu bản quyết định được lập ra để quyết định về việc bảo lĩnh, mẫu được ban hành theo Thông tư 61/2017/TT-BCA của Bộ Công an. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu quyết định bảo lĩnh tại đây.

Giấy cam đoan thực hiện các nghĩa vụ khi được áp dụng biện pháp là mẫu giấy được lập ra để cam đoan về việc thực hiện các nghĩa vụ, được ban hành theo Thông tư 61/2017/TT-BCA của Bộ Công an

Mẫu biên bản giao nhận tài liệu, đồ vật, dữ liệu là mẫu biên bản được lập ra để ghi chép về việc giao nhận tài liệu, đồ vật, được ban hành theo Thông tư 61/2017/TT-BCA của Bộ Công an. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu biên bản tại đây.

Mẫu thông báo về việc tiếp nhận giải quyết khiếu nại, tố cáo là mẫu thông báo được lập ra để thông báo về việc tiếp nhận giải quyết khiếu nại, tố cáo, được ban hành theo Thông tư 61/2017/TT-BCA của Bộ Công an. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu thông báo tại đây:

Biên bản về việc hòa giải tại cộng đồng theo thông tư số 61/2017/TT-BCA

Mẫu hợp đồng cung ứng lao động - Ban hành kèm theo Thông tư số 22/2013/TT-BLĐTBXH ngày 15/10/2013 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội

© 2018 SAOVIETLAW.COM Bản quyền thuộc về công ty Luật TNHH Sao Việt

logo-footer