Biểu mẫu

Tờ khai đăng ký người phụ thuộc của cá nhân có thu nhập từ tiền lương,tiền công mẫu số 20-ĐK-TCT (Ban hành kèm theo Thông tư số 95/2016/TT-BTC ngày 28/6/2016 của Bộ Tài chính).

Tờ khai đăng ký thuế tổng hợp cho người phụ thuộc của cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công thông qua cơ quan chi trả thu nhập mẫu số 20-ĐK-TH-TCT (Ban hành kèm theo Thông tư số 95/2016/TT-BTC ngày 28/6/2016 của Bộ Tài chính).

Bảng kê số thuế giá trị gia tăng phải nộp của hoạt động sản xuất thủy điện (Kèm theo tờ khai thuế GTGT mẫu số 01/GTGT) mẫu số 01-1/TĐ-GTGT (Ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính).

Tờ khai thuế giá trị gia tăng mẫu số 01/TĐ-GTGT (Dành cho các cơ sở sản xuất thủy điện hạch toán phụ thuộc EVN hoặc hạch toán phụ thuộc các Tổng Công ty phát điện thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam) mẫu số 01/TĐ-GTGT (Ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính).

Tờ khai quyết toán thuế tài nguyên (Dành cho cơ sở sản xuất thủy điện) mẫu số 03A/TĐ-TAIN (Ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính).

Thông báo nộp thuế (Áp dụng với hộ gia đình, cá nhân, nhóm cá nhân nộp thuế theo phương pháp khoán) mẫu số 02/THTK (Ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính).

Mẫu thông báo nộp bổ sung thuế (Áp dụng với hộ gia đình, cá nhân nộp thuế theo phương pháp khoán sử dụng hóa đơn quyển) mẫu số 01-1/TB-HĐ (Ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính).

Bảng kê hóa đơn, chứng từ hàng hóa, dịch vụ bán ra (áp dụng cho hộ, cá nhân kinh doanh có sử dụng hóa đơn quyển) mẫu số 03/THTK (Ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính).

Tờ khai thuế hoạt động cho thuê tài sản (Áp dụng cho hộ kinh doanh, cá nhân có hoạt động cho thuê tài sản) mẫu số 01/KK-TTS (Ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính).

Tờ khai thuế thu nhập cá nhân, thuế giá trị gia tăng (Dành cho cá nhân kinh doanh lưu động,hộ nộp thuế khoán và cá nhân không kinh doanh được cơ quan thuế cấp hóa đơn lẻ) mẫu số 01A/KK-HĐ (Ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính).

© 2018 SAOVIETLAW.COM Bản quyền thuộc về công ty Luật TNHH Sao Việt

logo-footer