CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                                                                                                                      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

..., ngày ... tháng ... năm ...

ĐƠN XIN SAO CHỤP TÀI LIỆU

Kính gửi: Tòa án nhân dân ...

Căn cứ giấy chứng nhận số .../.../TA-GCN ngày .../.../...;

Căn cứ quyết định số .../.../QĐ-PT ngày .../.../...;

Tôi là luật sư Đỗ Minh Sơn, thuộc ..., Đoàn Luật sư thành phố Đà Nẵng.

Là người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho bị đơn là ông ..., trong vụ án dân sự “...”, nguyên đơn là ..., Tòa án nhân dân ... đã ...

Nay, để thực hiện nghĩa vụ bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho đương sự và theo quy định tại Bộ Luật tố tụng dân sự số 24/2004/QH11 ngày 15/06/2004 (khoản 2 Điều 64); Nghị quyết 03/2012/NQ-HĐTP ngày 03/12/2012 (Điều 17).

Kính đề nghị các cấp lãnh đạo Tòa án nhân dân ..., tạo điều kiện cho tôi được sao chụp các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án liên quan đến yêu cầu của nguyên đơn.    

Rất mong nhận được sự quan tâm và tạo điều kiện thuận lợi./.

Trân trọng cảm ơn!

 Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu VP, HSVA.

Người làm đơn

 

 

Luật sư Đỗ Minh Sơn

 

Bình Luận

© 2018 SAOVIETLAW.COM Bản quyền thuộc về công ty Luật TNHH Sao Việt

logo-footer