CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_________

 

VĂN BẢN NHẬN TÀI SẢN THỪA KẾ

 

Tôi là (ghi rõ họ và tên): …………………………………     Sinh ngày: ……/……/……

CMND/CCCD số: …………………………                          Cấp ngày: ……/……./…….

Nơi cấp: ………………………………………………………………………………….

Hộ khẩu thường trú: (Truờng hợp không có hộ khẩu thường trú, thì ghi đăng ký tạm trú)

……………………………………………………………………………………………

Tôi là người thừa kế duy nhất theo pháp luật của ông/bà ………………………….

chết ngày ……/……/…… theo Giấy chứng tử ……………………………………… do Uỷ ban nhân dân …………………………… cấp ngày ……/……/…… Tôi xin nhận tài sản thừa kế của ông/bà …………………………………….. để lại như sau (8): ………… ……………………………………………………………………………………………..

Tôi xin cam đoan:

- Những thông tin đã ghi trong Văn bản nhận tài sản thừa kế này là đúng sự thật;

- Ngoài tôi ra, ông/bà ………………………………………… không còn người thừa kế nào khác.

 

Người nhận tài sản thừa kế

(Ký và ghi rõ họ tên)

 

LỜI CHỨNG CỦA CHỦ TỊCH/PHÓ CHỦ TỊCH

UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ/PHƯỜNG/THỊ TRẤN …………………………

Ngày ……/……/…… tại ………………………………………, tôi …………………… ………………., Chủ tịch/Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân xã/phường/thị trấn …………… huyện/quận/thị/xã/thành phố thuộc tỉnh …………………tỉnh/thành phố ………………

CHỨNG THỰC:

- Văn bản nhận tài sản thừa kế này do ông/bà …………………………. lập;

- Tại thời điểm chứng thực, người nhận tài sản thừa kế có năng lực hành vi dân sự phù hợp theo quy định của pháp luật;

- Sau khi thực hiện niêm yết nội dung nhận tài sản thừa kế tại ………………….. từ ngày ……/……/…… đến ngày ……/……/…… Uỷ ban nhân dân không nhận được khiếu nại, tố cáo nào;

- Nội dung Văn bản nhận tài sản thừa kế không vi phạm điều cấm của pháp luật, không trái đạo đức xã hội;

- …………………………………………………………………………………………….

- Văn bản nhận tài sản thừa kế này được làm thành …… bản chính (mỗi bản chính gồm …… tờ, …… trang), giao cho người nhận tài sản thừa kế …………… bản chính; lưu tại Uỷ ban nhân dân một bản chính.

Số ………………………….                                        Quyển số ……TP/CC-SCT/HĐGD.

Để được tư vấn luật trực tuyến miễn phí, cung cấp biểu mẫu mới nhất, cách viết, khai biểu mẫu chính xác từ các Luật sư chuyên môn vui lòng liên hệ với Luật Sao Việt qua Tổng đài tư vấn 1900.6243. Các Luật sư chuyên môn Luật Sao Việt với nhiều năm kinh nghiệm sẽ tư vấn – hỗ trợ bạn ngay lập tức!

Bình Luận

© 2018 SAOVIETLAW.COM Bản quyền thuộc về công ty Luật TNHH Sao Việt

logo-footer