SỞ KẾ HOẠCH & ĐẦU TƯ ..........
CÔNG TY ..........................

 -----------------------
Số: …/201.../QĐ-GĐ


 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------------
 

                               Hà Nội, ngày       tháng      năm 

 
 
QUYẾT ĐỊNH
(V/v: tăng lương cho nhân viên)

 

GIÁM ĐỐC
CÔNG TY ...................................................................

 
- Căn cứ Bộ luật lao động 2012 và các văn bản liên quan khác;
- Căn cứ vào Điều lệ, nội quy, quy chế hoạt động của Công ty .........................................................;

- Xét năng lực, phẩm chất, mức độ hoàn thành công việc của  ông/bà...............................................


QUYẾT ĐỊNH:
 

Điều 1Kể từ ngày .../.../201..., mức lương của ông (bà) ......................... sẽ là: ....................... đồng/tháng.
Chi tiết thông tin cá nhân của ông (bà) .................................................như sau:

Họ và tên:   ..................                                              Sinh: .../.../...........
Chứng minh nhân dân số:  ........................... do ....................cấp ngày .../.../................
Hộ khẩu thường trú: ..........................................
Chỗ ở hiện tại: .............................................................
Hiện đang là: .............................của Công ty.


Điều 2. Ông (bà) .............., các cá nhân khác và phòng ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Điều 3Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.
 

Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Lưu VT. 
CÔNG TY.........................................................................
 
 
 

  

 
Nếu còn có điều gì thắc mắc, mời bạn vui lòng gọi điện trực tiếp đến số điện thoại 04.3636.7896 hoặc Tổng đài tư vấn miễn phí 19006243 để được giải đáp nhanh chóng và chính xác nhất.
Trân trọng./


Từ Khóa ,
Bình Luận

© 2018 SAOVIETLAW.COM Bản quyền thuộc về công ty Luật TNHH Sao Việt

logo-footer