SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ ..............
CÔNG TY .........................................
-------------------------
Số: …/2016/QĐ - CT
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------o0o--------

Hà  Nội, ngày …  tháng … năm 2016

 
 

QUYẾT ĐỊNH
(V/v: Chấm dứt hợp đồng lao động)

 

GIÁM ĐỐC/TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY ...................................
  • Căn cứ Bộ Luật lao động năm 2012 và các văn bản luật liên quan khác;
  • Căn cứ Điều lệ, nội quy, quy chế hoạt động của Công ty ..........................................................;
  • Căn cứ Hợp đồng số ......./201.../HĐLĐ ngày ...... tháng ....... năm 201....  giữa ông/bà ................. và Công ty ...........;
  • Căn cứ đơn xin nghỉ việc của ông/bà ........................................................

 

QUYẾT ĐỊNH

 
Điều 1: Chấm dứt H
ợp đồng số ......./201.../HĐLĐ ngày ...... tháng ....... năm 201....  giữa ông/bà ................. và Công ty ...........;
 
Điều 2: Kể từ ngày quyết định này có hiệu lực ông/bà  ......................... có trách nhiệm bàn giao toàn bộ tài liệu, hồ sơ và các công việc liên quan cho người thay thế theo nội quy, quy chế và các quy định khác của Công ty.
 
Điều 3: Ông/bà ..................................., các phòng ban và các ông, bà liên quan có trách nhiệm thi hành quyết định này.
 
Điều 4: Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.
 
Nơi nhận:                                                             CÔNG TY ...............................................................
- Như Điều 3;
- Lưu CT.
 
 
 

 
Nếu còn có điều gì thắc mắc, mời bạn vui lòng gọi điện trực tiếp đến số điện thoại 04.3636.7896 hoặc Tổng đài tư vấn miễn phí 19006243 để được giải đáp nhanh chóng và chính xác nhất.
Trân trọng./
 
Bình Luận

© 2018 SAOVIETLAW.COM Bản quyền thuộc về công ty Luật TNHH Sao Việt

logo-footer