SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ ................
CÔNG TY.........................................................
-------------------------
Số:…/2016/QĐ-CT 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------------
 
 

Hà Nội, ngày .... tháng ..... năm 2016

 

 QUYẾT ĐỊNH
(V/v Bổ nhiệm kế toán trưởng)

 

TỔNG GIÁM ĐỐC/GIÁM ĐỐC
CÔNG TY .................................................................

 
- Căn cứ Luật doanh nghiệp hiện hành và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Văn bản luật liên quan;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty ....................................................................................................;
- Xét năng lực của ông/bà ...................................................................
 

QUYẾT ĐỊNH

 
Điều 1Bổ nhiệm ông/bà .......................................... (có thông tin dưới đây) làm Kế toán trưởng của Công ty.............................
Họ và tên: ..................................                   Sinh: .../..../.................
Chứng minh nhân dân số : .......................... do Công an .......................... cấp ngày ..../..../.............
Địa chỉ thường trú: ...........................................................................................................................
Nghề nghiệp: Kế toán.

Điều 2Ông/bà ................................... có trách nhiệm thực hiện công việc trong phạm vi chức năng nhiệm vụ của mình và được hưởng các quyền lợi theo quy định của Công ty.
 
Điều 3Ông/bà ..........................................., các Ông/Bà và Phòng Ban liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này.
 
Điều 4Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi có văn bản khác thay thế.
 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Lưu CT.
CÔNG TY .................................................
 

 

 
Nếu còn có điều gì thắc mắc, mời bạn vui lòng gọi điện trực tiếp đến số điện thoại 04.3636.7896 hoặc Tổng đài tư vấn miễn phí 19006243 để được giải đáp nhanh chóng và chính xác nhất.
Trân trọng./
 
Bình Luận

© 2018 SAOVIETLAW.COM Bản quyền thuộc về công ty Luật TNHH Sao Việt

logo-footer