SỞ KẾ HOẠCH & ĐẦU TƯ ........
CÔNG TY .................................................
-------------------------
Số:      /2016/CV-CT
(V/v sao in các bản đối chiếu tăng, giảm lao động tham gia BHXH hàng tháng của Công ty)
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-----------------------
 
                       Hà Nội, ngày       tháng      năm 2016
 
 
 
Kính gửi: Cơ quan Bảo hiểm xã hội quận/huyện ...................
 
Công ty .................................................... (Công ty) được thành lập và hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: .......................... do Phòng đăng ký kinh doanh - Sở kế hoạch và đầu tư ............... cấp lần đầu ngày .../..../.......... Mã đơn vị: ...........................
 
Do sơ suất, Công ty đã để thất lạc các bản đối chiếu tăng, giảm lao động tham gia BHXH hàng tháng của Công ty. Nay, để việc lưu trữ, đối chiếu sổ sách của Công ty cũng như công tác thanh, kiểm tra của các cơ quan nhà nước sau này được thuận tiện và thực hiện đúng quy định pháp luật, Công ty kính đề nghị quý Cơ quan tạo điều kiện, giúp đỡ cho Công ty được sao in các bản đối chiếu tăng, giảm lao động tham gia BHXH hàng tháng của Công ty, kể từ tháng ... năm ........... đến tháng ... năm ............
 
 
Công ty ...................................................... mong nhận được sự giúp đỡ của quý Cơ quan. 
Xin trân trọng cảm ơn./. 
 
 Nơi nhận:
- Như trên; 
- Lưu CT.                                    


                

 
CÔNG TY .......................................................
 


 
 
 
Nếu còn có điều gì thắc mắc, mời bạn vui lòng gọi điện trực tiếp đến số điện thoại 04.3636.7896 hoặc Tổng đài tư vấn miễn phí 19006243 để được giải đáp nhanh chóng và chính xác nhất.
Trân trọng./
 
Bình Luận

© 2018 SAOVIETLAW.COM Bản quyền thuộc về công ty Luật TNHH Sao Việt

logo-footer