SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TP.HÀ NỘI                           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

CÔNG TY...............................................                         Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

------------------------------------                                                                   ---------------------------

Số: .../2016/CV - CT                                                                       Hà Nội, ngày...tháng....năm....

(V/v đề nghị thực hiện nghĩa vụ thanh toán)

 

Công văn đề nghị thực hiện nghĩa vụ thanh toán

 


Kính gửi: Công ty ...............................................

 
Ngày .../.../2016,  Công ty .............................................. và quý Công ty đã ký kết Hợp đồng cung cấp dịch vụ số: .../2016/HĐDV. Theo đó, căn cứ vào Điều ... , Khoản .... Điều ... Hợp đồng đã ký, Chúng tôi kính đề nghị quý Công ty thực hiện nghĩa vụ thanh toán đợt 01 (tương ứng .... % giá trị Hợp đồng) như đã thỏa thuận.
Cụ thể:
Số tiền thanh toán: .........................................VNĐ (Bằng chữ: ........................................ đồng)
- Hình thức thanh toán: tiền mặt hoặc/và chuyển khoản
+ Thanh toán trực tiếp
Quý Công ty thanh toán trực tiếp tại trụ sở của Công ty Chúng tôi
Địa chỉ: ............................................................................................................
Điện thoại: ......................................
Hoặc:
+ Thanh toán qua Tài khoản Ngân hàng
Quý Công ty thanh toán qua tài khoản Ngân hàng của Công ty Chúng tôi
Tên tài khoản: Công ty ..................................................................
Số tài khoản: .................................. Tại Ngân hàng ..................................................
Thời hạn thanh toán: 02 ngày làm việc, kể từ ngày quý Công ty nhận được Văn bản đề nghị này.
Công ty ...................................................................... thông báo và kính đề nghị quý Công ty thực hiện đúng nội dung Văn bản đề nghị này cũng như Hợp đồng đã ký.
 
Trân trọng./

Nơi nhận:                                        CÔNG TY.......................................................

- Như trên;

- Lưu VT.

Để được tư vấn luật trực tuyến miễn phí, cung cấp biểu mẫu mới nhất, cách viết, khai biểu mẫu chính xác từ các Luật sư chuyên môn vui lòng liên hệ với Luật Sao Việt qua Tổng đài tư vấn 1900.6243 hoặc số điện thoại 0243 636 7896. Các Luật sư chuyên môn Luật Sao Việt với nhiều năm kinh nghiệm sẽ tư vấn – hỗ trợ bạn ngay lập tức!  

Bình Luận

© 2018 SAOVIETLAW.COM Bản quyền thuộc về công ty Luật TNHH Sao Việt

logo-footer