Biểu mẫu luật Dân sự

Mẫu công văn đề nghị thực hiện nghĩa vụ thanh toán

Mẫu tờ khai chứng minh nhân dân CMND02 theo thông tư số 05/2014/TT-BCA

Mẫu biên bản bàn giao xe ô tô

Phiếu chuyển hồ sơ căn cước công dân mẫu số CC10 (Ban hành kèm theo Thông tư số 66/2015/TT-BCA ngày 15/12/2015

Đề nghị xem xét theo thủ tục giám đốc thẩm đối với Bản án (Quyết định):(6)......... số...... ngày...... tháng... năm... của Tòa án nhân dân.............. đã có hiệu lực pháp luật.

Mẫu số 83-DS (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 01/2017/NQ-HĐTP ngày 13 tháng 01 năm 2017 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao.

Lý do tôi xin xác nhận địa chỉ mới và cũ nhằm bổ sung hồ sơ vào công ty làm bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp cho tôi.

Ghi cụ thể kháng cáo bản án, quyết định sơ thẩm hoặc phần nào của bản án, quyết định sơ thẩm chưa có hiệu lực pháp luật đó.

Ghi tên tòa án nhân dân ra quyết định định giá; nếu là Tòa án nhân dân cấp huyện thì ghi rõ Tòa án nhân dân huyện đó thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nào, nếu là Tòa án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thì ghi rõ Tòa án nhân dân tỉnh (thành phố) đó, nếu là Tòa án nhân dân cấp cao thì ghi rõ Tòa án nhân dân cấp cao tại (Hà Nội, Đà Nẵng, Thành phố Hồ Chí Minh).

Nếu người rút đơn yêu cầu là cá nhân thì phải có chữ ký hoặc điểm chỉ của người đó; nếu là cơ quan, tổ chức thì người đại diện hợp pháp của cơ quan, tổ chức phải ký tên, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu của cơ quan, tổ chức đó.

© 2018 SAOVIETLAW.COM Bản quyền thuộc về công ty Luật TNHH Sao Việt

logo-footer