THÔNG TIN ĐỀ NGHỊ CẤP THỊ THỰC ĐIỆN TỬ VIỆT NAM (1)

VIETNAMESE ELECTRONIC VISA APPLICATION FORM

 

1- Họ tên (chữ in hoa):.................................................................................................................           Full name (in capital letters)   

2- Giới tính:   Nam         Nữ                    3- Sinh ngày.......tháng.......năm....................          Sex               Male    Female                                     Date of birth (Day, Month, Year)

4- Quốc tịch gốc: ..............................................5- Quốc tịch hiện nay:..................................

    Nationality at birth                                     Current nationality

6- Tôn giáo: .......................................................7- Nghề nghiệp: .............................................

    Religion                                                                  Occupation

8- Địa chỉ thường trú: .................................................................................................................

     Permanent residential address

     ...........................................................................Số điện thoại và Email:................................

                                                                                    Telephone/Email

9- Hộ chiếu số: ..........................loại (3): ............... có giá trị đến ngày:........./........./...........

Passport number                      Type                      Expiry date (Day, Month, Year)

10- Dự kiến nhập cảnh Việt Nam ngày ....../......./.......; tạm trú ở Việt Nam .......ngày

        Intended date of entry (Day, Month, Year)         Intended length of stay in Viet Nam       days

11- Mục đích nhập cảnh: ............................................................................................................

Purpose of entry

12- Dự kiến địa chỉ tạm trú ở Việt Nam:…………………………………………………....

Intended temporary residential address in Viet Nam

13- Cơ quan, tổ chức tại Việt Nam đề nghị (nếu có):

       Applicant organisation in Vietnam (if any)

Cơ quan, tổ chức: ..................................................................................................................

Name of applicant organisation

Địa chỉ: ....................................................................................................................................

Address

Số điện thoại và Email:.......................................................................................................

Telephone/Email

Under 14 years old accompanying child(ren) included14- Trẻ em dưới 14 tuổi được cấp chung hộ chiếu đề nghị được cấp cùng thị thực điện tử (nếu có):

in your passport (if any)

 

Số TT

No

Họ tên  (chữ in hoa)

Full name

(in capital letters)

Giới tính

(Sex)

Ngày tháng năm sinh

Date of birth

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15- Nội dung đề nghị:

      Requested information

- Cấp thị thực điện tử từ ngày …..../…..../..….....đến ngày…....../…..../..…....

           Grant evisa valid  from (Day, Month, Year)            to (Day, Month, Year)                

- Nhập cảnh qua cửa khẩu……………..và xuất cảnh qua cửa khẩu……………

  Allowed to entry through…..….… checkpoint and exit through ……………....chekpoint

16- Ghi chú:

Tôi xin cam đoan những nội dung trên là đúng sự thật.

I declare to the best of my knowledge that all the above particulars are correct.

 

Làm tại: ................ ngày ........tháng …....năm .............

Done at                     date (Day, Month, Year)

 

* Lưu ý:

Nếu hồ sơ của ông/bà thiếu hoặc có thông tin sai, không xác định được thì hồ sơ của ông/bà sẽ không được chấp nhận.

If there is any missing or incorrect/unidentified information, your application will not be accepted.

Ghi chú/Notes:

(1) Mỗi người khai 01 bản .

     Each person fulfills one application form.

(2) Nạp ảnh trang nhân thân hộ chiếu và ảnh mặt chân dung, cỡ 4x6cm (mặt nhìn thẳng, không đeo kính).

     Upload your passport data page image and  photos in 4x6 cm size (straight looking without glasses).

 (3) Ghi rõ loại hộ chiếu phổ thông, công vụ, ngoại giao.

      Specify type of passport: Ordinary/Official/Diplomatic.

Ấn nút TẢI VỀ để tải file word của Biểu mẫu này

Bình Luận

© 2018 SAOVIETLAW.COM Bản quyền thuộc về công ty Công Ty Luật TNHH Sao Việt

logo-footer