MẪU CÔNG VĂN ĐỀ NGHỊ XÂY DỰNG THANG BẢNG LƯƠNG 2018

---------------------------------------------------------------------------

 

CÔNG TY …..

--------o0o--------

Số: ….

V/v: Xây dựng thang bảng lương năm 2018

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-------o0o-------

Hà Nội, ngày … tháng … năm 2018

 

Kính gửi: Phòng Lao động Thương binh và Xã hội Quận (Huyện) ……

  • Căn cứ Nghị định 49/2013/NĐ-CP ngày 14/05/2013 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều kiện của Bộ luật Lao động về tiền lương;
  • Căn cứ Nghị định 141/2017/NĐ-CP ngày 07/12/2017 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động.

Đơn vị chúng tôi: Công ty …………………………………………………………………

Địa chỉ: ……………………………………………………………………………………..

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: ………………………………………………….

Cấp ngày:…………………………………………………………………………………...

Người liên hệ:………………………………………………………………………………

Điện thoại liên hệ:………………………………………………………………………….

Ngành nghề được cấp phép kinh doanh:……………………………………………………

Tổng số lao động có mặt tại đơn vị:………………………………………………………...

Nay Chúng tôi làm công văn này kính gửi đến Phòng Lao động – Thương binh và xã hội Quận/Huyện….. hệ thống thang lương, bảng lương của đơn vị chúng tôi.

Kính đề nghị Quý phòng xem xét giải quyết./ .

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

  • Như kính gửi;
  • Lưu VT.

CÔNG TY ……

(Người đại diện kí tên và đóng dấu)

 

 

Bình Luận

© 2018 SAOVIETLAW.COM Bản quyền thuộc về công ty Luật TNHH Sao Việt

logo-footer