CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Hà Nội, ngày ...... tháng .... năm 2018

 

ĐƠN XIN LY HÔN (MẪU)

Kính gửi: ……………………………………………………………………………

Tôi tên : ................................... năm sinh :..................................................................


CMND (Hộ chiếu) số:....................ngày và nơi cấp :...................................................


Hiện cư trú: (ghi rõ địa chỉ liên lạc) .............................................................................


Xin được ly hôn với chồng/vợ tôi là :..................... năm sinh :......................................


CMND (Hộ chiếu) số: ..................:ngày và nơi cấp:.....................................................


Hiện cư trú: (ghi rõ địa chỉ)..........................................................................................

 

* Nội dung Đơn xin ly hôn: (xem hướng dẫn cách viết đơn xin ly hôn dưới bài viết)

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................


Tôi làm đơn này đề nghị Tòa án giải quyết việc ly hôn, cụ thể.


* Về con chung: (xem hướng dẫn cách viết đơn xin ly hôn dưới bài viết) 

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................


* Về tài sản chung: (xem hướng dẫn cách viết đơn xin ly hôn dưới bài viết)

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................


* Về nợ chung: (xem hướng dẫn cách viết đơn xin ly hôn dưới bài viết)

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................


Tôi xin chân thành cảm ơn./.

 

Người làm đơn

(Ký tên - Ghi rõ họ và tên)

 

    Nguyễn Thị/Văn A

 

Hướng dẫn cách viết đơn xin ly hôn:

1. Phần nội dung đơn ly hôn: Ghi nhận lại toàn bộ thời gian, quá trình chung sống giữa hai vợ chồng như: thời gian kết hôn và chung sống, địa điểm chung sống tại đâu; lý do xin ly hôn, mâu thuẫn phát sinh do đâu, tình trạng mâu thuẫn: đã ly thân hay chưa hoặc thời gian sống ly thân là từ bao giờ đến bao giờ ....

2.  Phần con chung: Nếu đã có con chung ghi thông tin các con chung (tên, ngày tháng năm sinh…), nguyện vọng và để nghị nuôi con .... Nếu chưa có con chung ghi chưa có.

3.  Phần tài sản chung: Nếu có tài sản ghi thông tin về tài sản (liệt kê toàn bộ), trị giá thực tế, đề nghị phân chia ... và Nếu không có tài sản chung ghi không có.

4.  Phần nợ chung: Nếu có nợ chung ghi cụ thể số nợ, (tiền hay tài sản, chủ nợ là ai, thời gian trả nợ…) và đề nghị phân nghĩa vụ trả nợ trong Mẫu đơn xin ly hôn. Nếu không có nợ chung ghi không có.

 Từ Khóa
Bình Luận

© 2018 SAOVIETLAW.COM Bản quyền thuộc về công ty Luật TNHH Sao Việt

logo-footer