Luật Sao Việt xin cung cấp mẫu “Tờ khai đối với hoạt động cho thuê tài sản” mới nhất để quý khách hàng tham khảo.

Mẫu số: 01/TTS

(Ban hành kèm theo Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày

15/6/2015 của Bộ Tài chính)

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM             

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 
 
 

 

 

 

TỜ KHAI ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG CHO THUÊ TÀI SẢN

(Áp dụng cho cá nhân có hoạt động cho thuê tài sản hoặc tổ chức khai thay)

             [01] Kỳ tính thuế:  

        Năm ...

                              Kỳ thanh toán: từ ngày .../tháng..../năm... đến ngày .../tháng.../năm...

[02] Lần đầu:                       [03] Bổ sung lần thứ:

[04]Người nộp thuế:…….........………....………...………………........................................

           [05] Mã số thuế:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

 

 

 

[06] Địa chỉ liên hệ: …………………………………………………………………………..

[07] Điện thoại:……...............…….[08] Fax:……….……….... [09] Email:….…...………..

[10] Số CMND (trường hợp cá nhân quốc tịch Việt Nam):…………………………………..

[11] Hộ chiếu (trường hợp cá nhân không có quốc tịch Việt Nam): …………………………

[12] Tên đại lý thuế (nếu có):………………………………..................................................

           [13] Mã số thuế:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

 

 

 

[14] Địa chỉ: …………………………………………………………………………………...

[15] Quận/huyện: ................... [16] Tỉnh/thành phố: ................................................................

[17] Điện thoại: .....................  [18] Fax: .................. [19] Email: ............................................

[20] Hợp đồng đại lý thuế: Số.......................ngày....../......./......................................................

[21] Văn bản ủy quyền (nếu có): Số……………ngày……tháng……năm……......................

[22] Tổ chức nộp thuế thay (nếu có):………………………………………………………..

           [23] Mã số thuế:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

 

 

 

[24] Địa chỉ: ………………………………………………………………………………......

[25] Điện thoại: .....................  [26] Fax: .................. [27] Email: ...........................................

 

A. PHẦN CÁ NHÂN KÊ KHAI NGHĨA VỤ THUẾ

Đơn vị tính: Đồng Việt Nam

 1.  

Chỉ tiêu

Mã chỉ tiêu

Số tiền

 1.  

Tổng doanh thu phát sinh trong kỳ

 1.  

 

 1.  

Tổng doanh thu tính thuế

 1.  

 

 1.  

Tổng số thuế GTGT phải nộp

 1.  

 

 1.  

Tổng số thuế TNCN phát sinh trong kỳ

 1.  

 

 1.  

Doanh thu làm căn cứ tính giảm thuế

 1.  

 

 1.  

Số thuế TNCN được giảm

 1.  

 

 1.  

Tiền phạt, bồi thường mà bên cho thuê nhận được theo thỏa thuận tại hợp đồng (nếu có)

 1.  

 

 1.  

Tổng số thuế TNCN phải nộp từ tiền nhận bồi thường, phạt vi phạm hợp đồng (nếu có)

 1.  

 

 1.  

Tổng số thuế TNCN phải nộp [36]=[31]-[33]+[35]

 1.  

 

(TNCN: Thu nhập cá nhân; GTGT: Giá trị gia tăng)

B.  PHẦN CƠ QUAN THUẾ GHI THÔNG TIN HỖ TRỢ NGƯỜI NỘP THUẾ THỰC HIỆN NGHĨA VỤ THUẾ

Đề nghị Ngân hàng/Kho bạc Nhà nước [37]…………. ……………………………

trích tài khoản số [38]: …………(trường hợp nộp qua Ngân hàng)……………….

hoặc thu tiền mặt để nộp NSNN vào KBNN …..(đồng cấp với cơ quan thuế quản lý) ……. ………………………………………………………………………………….

Cơ quan thuế quản lý khoản thu:…………………………………………………….

Tổng số thuế phải nộp NSNN:      …………….. đồng. Trong đó:

- Số thuế GTGT (tiểu mục 1701): …………= [30] phần A ………. đồng.

- Số thuế TNCN (tiểu mục 1014): …………= [36] phần A ………. đồng.

Tôi cam đoan số liệu khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những số liệu đã khai./.

NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ

Họ và tên: ……………………

 Chứng chỉ hành nghề số:............

......, ngày......... tháng........... năm..........

NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ

(Ký, ghi rõ họ tên)

 

Để được tư vấn luật trực tuyến miễn phí, cung cấp biểu mẫu mới nhất, cách viết, khai biểu mẫu chính xác từ các Luật sư chuyên môn vui lòng liên hệ với Luật Sao Việt qua Tổng đài tư vấn 1900 6243. Các Luật sư chuyên môn Sao Việt với nhiều năm kinh nghiệm sẽ tư vấn – hỗ trợ bạn ngay lập tức!

 

 

Bình Luận

© 2018 SAOVIETLAW.COM Bản quyền thuộc về công ty Luật TNHH Sao Việt

logo-footer