CỤC THUẾ.........

CHI CỤC THUẾ ........

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: ……/TB-CCT     

 

........,ngày..........tháng ........năm ......

 

 

 

 

Mẫu số: 01/TBTDK-CNKD

(Ban hành kèm theo Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày

15/6/2015 của Bộ Tài chính)

 

THÔNG BÁO

 

Về việc dự kiến doanh thu, mức thuế khoán

(Áp dụng cho cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán)

 

 
 

 

 

 

 

Kính gửi: Ông/ bà ..............(tên người nộp thuế)...................................

                             Mã số thuế: ............................................................................

Địa chỉ:...................................................................................

          Căn cứ quy định tại Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế số 21/2012/QH13 ngày 20/11/2012; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế số 71/2014/QH13 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

          Căn cứ Tờ khai thuế của Ông/Bà....(tên người nộp thuế)... …........…….; Xét đề nghị của Đội thuế ……………….., Đội Tổng hợp - Nghiệp vụ - Dự toán, Đội Kê khai và Kế toán thuế;

          Chi cục Thuế ….(tên cơ quan thuế).... thông báo mức doanh thu khoán dự kiến và mức thuế khoán dự kiến phải nộp của Ông/Bà và công khai thông tin của các cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán (biểu kèm theo).

Cơ quan thuế thực hiện niêm yết công khai toàn bộ thông tin về cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán cùng địa bàn tại………..…(địa điểm niêm yết công khai)…….. từ ngày 20 tháng 12 đến hết ngày 31 tháng 12.

Nếu có ý kiến phản hồi, đề nghị Ông/Bà liên hệ với cơ quan thuế chậm nhất trước ngày 31 tháng 12 để được giải đáp và hướng dẫn cụ thể theo số điện thoại: ...................; hoặc fax:…………; hoặc hòm thư điện tử:………….; hoặc bộ phận một cửa Chi cục Thuế ...........(tên Chi cục Thuế).....................- địa chỉ:……………..........…

Chi cục Thuế ....….(tên cơ quan thuế)....thông báo để Ông/bà được biết./.

 

   NGƯỜI NHẬN THÔNG BÁO THUẾ

…,ngày.....tháng......năm....

(Ký, ghi rõ họ tên)

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN THUẾ

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

 

Bình Luận

© 2018 SAOVIETLAW.COM Bản quyền thuộc về công ty Luật TNHH Sao Việt

logo-footer