Tư vấn soạn thỏa hợp đồng, quyết định, quy chế công ty

Mẫu tham khảo

 

TÊN DOANH NGHIỆP                               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số:……………/QĐ                                                   Độc Lập  - Tư Do - Hạnh Phúc

                                                                                          ---------------

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày………… tháng……… năm………..

 

CHỦ SỞ HỮU

(hoặc CHỦ TỊCH CÔNG TY hoặc CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN)

(V/v chấm dứt hoạt động chi nhánh)

 

- Căn cứ Điều 157 và Điều  158 của Luật Doanh nghiệp 2005 có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2006.

- Căn cứ Nghị định 102/2010/NĐ-CP ngày 1/10/2010 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp

- Căn cứ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của chi nhánh và doanh nghiệp

 

QUYẾT ĐỊNH

 

Điều 1: Chấm dứt hoạt động chi nhánh ..................................................................................

- Số Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động…………ngày cấp…… ……nơi cấp ……….

- Địa chỉ:……………………………………………………………………………………

Điều 2: Lý do chấm dứt hoạt động:

 .....................................................................................................................................

Điều 3: Doanh nghiệp …………… chịu trách nhiệm thực hiện các hợp đồng, thanh toán các khoản nợ, gồm cả nợ thuế của chi nhánh và tiếp tục sử dụng lao động hoặc giải quyết đủ quyền lợi hợp pháp cho người lao động đã làm việc tại chi nhánh theo quy định của pháp luật.

Điều 4 : Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

  

CHỦ SỞ HỮU (hoặc CHỦ TỊCH CÔNG TY

     hoặc CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN)

(Ký đóng dấu và ghi rõ họ tên)

Nơi nhận:                                                        

- Các chủ nợ

- Người lao động

- Cơ quan Thuế

- Lưu

Bình Luận

© 2018 SAOVIETLAW.COM Bản quyền thuộc về công ty Công Ty Luật TNHH Sao Việt

logo-footer