Mẫu số: 16/KTTT

                                                                                                               (Ban hành kèm theo Thông tư

                                                                                                                  số 156/2013/TT-BTC ngày

                                                                                                                6/11/2013 của Bộ Tài chính)

 TÊN CƠ QUAN CẤP TRÊN                                                 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TÊN CƠ QUAN RA QUYẾT ĐỊNH                                                    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Số:.........../QĐ-......                                                               .............., ngày......tháng......năm........

 

                                                                                                                                                                                           

                                                              QUYẾT ĐỊNH

                                                   Về việc kiểm kê tài sản

                                    liên quan đến hoạt động kiểm tra (hoặc thanh tra)

                                 CHỨC DANH THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN RA QUYẾT ĐỊNH

Căn cứ Luật Quản lý thuếLuật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Luật Thanh tra và các văn bản hướng dẫn thi hành (nếu là cuộc thanh tra);

Căn cứ Quyết định số ....../QĐ-..... ngày ....tháng .....năm .... của ............................................ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thuế/Cục thuế/Chi cục thuế;

Căn cứ Quyết định số......./QĐ-.......ngày..........tháng..........năm ............. của ................... về việc kiểm tra (hoặc thanh tra)........................................................... tại...........................................;

Xét đề nghị của......................................................................................;

                                                         QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Kiểm kê tài sản liên quan đến hoạt động kiểm tra (hoặc thanh tra) của:

Ông/bà/ tổ chức: ................................................. – Mã số thuế: .................

Giấy CMND/ Hộ chiếu/ Chứng nhận đăng ký kinh doanh/ Chứng nhận đăng ký hoạt động số: .............................. do..................... cấp ngày.....tháng....năm........

Địa chỉ: .........................................................................................................

Các tài sản kiểm kê bao gồm:

1.....................................................................................................................

2 ....................................................................................................................

(hoặc Danh mục các tài sản bị kiểm kê được ban hành kèm theo Quyết định này).

Thời gian kiểm kê: .........................................................................................

Hình thức kiểm kê: ........................................................................................

Điều 2: Người thực hiện kiểm kê: ................................................................

Điều 3:  Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Ông/bà/tổ chức có tên tại Điều 1, Điều 2 và Đoàn kiểm tra (hoặc thanh tra)....................... chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:                                                                          THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN KÝ QUYẾT ĐỊNH

- Như Điều 3;                                                                          (Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

- .................;

- Lưu: VT; Bộ phận kiểm tra, thanh tra.

 

Ghi chú:  ghi rõ nơi để tài liệu bị kiểm kê

 

Để được tư vấn luật trực tuyến miễn phí, cung cấp biểu mẫu mới nhất, cách viết, khai biểu mẫu chính xác từ các Luật sư chuyên môn vui lòng liên hệ với Luật Sao Việt qua Tổng đài tư vấn 1900.6243 hoặc số điện thoại 0243 636 7896. Các Luật sư chuyên môn Luật Sao Việt với nhiều năm kinh nghiệm sẽ tư vấn – hỗ trợ bạn ngay lập tức!  

Bình Luận

© 2018 SAOVIETLAW.COM Bản quyền thuộc về công ty Luật TNHH Sao Việt

logo-footer