Biểu mẫu Doanh nghiệp

Mẫu báo cáo quyết toán sử dụng biên lai thuế mẫu số 04/UNTH (Ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính).

Biên bản thanh lý hợp đồng ủy nhiệm thu thuế mẫu số 02/UNTH (Ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính).

Hợp đồng ủy nhiệm thu thuế mẫu số 01/UNTH (Ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính).

Quyết định về việc miễn tiền chậm nộp tiền thuế đối với... mẫu số 01/MTCN (Ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính).

Mẫu số 06/NDAN (Ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính) ,yêu cầu việc thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh

Tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp đối với dầu khí mẫu số 02/TNDN-DK (Ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính).

(Tên cơ quan thuế ban hành văn bản) đề nghị ....(tên tổ chức bảo lãnh).... xác nhận về một số nội dung tại thư bảo lãnh số.... ngày../../... do .... (tên tổ chức bảo lãnh)...

Thông báo về việc không chấp nhận hồ sơ nộp dần tiền thuế, tiền chậm nộp tiền thuế mẫu số 04/NDAN (Ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính).

Thông báo về việc bổ sung, giải trình hồ sơ nộp dần tiền thuế, tiền nộp chậm tiền thuế mẫu số 03/NDAN (Ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính).

Quyết định về việc nộp dần tiền thuế,tiền chậm nộp thuế,mẫu số 02/NDAN (Ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính).

© 2018 SAOVIETLAW.COM Bản quyền thuộc về công ty Luật TNHH Sao Việt

logo-footer