Biểu mẫu Doanh nghiệp

Biên bản kiểm tra (hoặc thanh tra thuế) mẫu số 04/KTTT (Ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính).

Quyết định về việc kiểm tra (hoặc thanh tra) thuế tại....(tên người nộp thuế) mẫu số 03/KTTT (Ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính)

Biên bản làm việc về việc giải trình,bổ sung thông tin, tài liệu mẫu số 02/KTTT (Ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính).

Thông báo về việc giải trình, bổ sung thông tin, tài liệu mẫu số 01/KTTT (Ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính).

Mẫu hợp đồng góp vốn mới nhất

Quyết định hoàn thuế kiêm bù trừ thu ngân sách nhà nước mẫu số 02/QĐHT (Ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính)

Quyết định về việc hoàn thuế chức danh thủ tướng chính phủ ra quyết định mẫu số 01/QĐHT (Ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính)

Thông báo không được hoàn thuế mẫu số 02/HT-TB (Ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính)

Bảng kê hồ sơ hàng hóa nhập khẩu (Kèm theo Giấy đề nghị hoàn trả khoản thu NSNN số....ngày....tháng....năm...) mẫu số 01-4/ĐNHT (Ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính)

Thông báo chuyển hồ sơ sang diện kiểm tra trước, hoàn thuế sau mẫu số 01/HT-TB (Ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính)

© 2018 SAOVIETLAW.COM Bản quyền thuộc về công ty Luật TNHH Sao Việt

logo-footer