Biểu mẫu Doanh nghiệp

Thông báo không được hoàn thuế mẫu số 02/HT-TB (Ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính)

Bảng kê hồ sơ hàng hóa nhập khẩu (Kèm theo Giấy đề nghị hoàn trả khoản thu NSNN số....ngày....tháng....năm...) mẫu số 01-4/ĐNHT (Ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính)

Thông báo chuyển hồ sơ sang diện kiểm tra trước, hoàn thuế sau mẫu số 01/HT-TB (Ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính)

Mẫu giấy đề nghị hoàn thuế theo Hiệp định tránh đánh thuế hai lần giữa việt nam và (tên nước, vùng, lãnh thổ ký kết) mẫu số 02/ĐNHT (Ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính)

Bảng kê thuế giá trị gia tăng của hàng hóa, dịch vụ mua vào dùng cho viên chức ngoại giao Việt Nam mẫu số 01-3/ĐNHT (Ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính)

Bảng kê thuế giá trị gia tăng của hàng hóa, dịch vụ mua vào dùng cho cơ quan đại diện ngoại giao mẫu số 01-2/ĐNHT (Ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính)

Giấy đề nghị hoàn trả khoản thu ngân sách nhà nước mẫu số 01/ĐNHT (Ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính)

Bảng kê hóa đơn chứng từ hàng hóa, dịch vụ mua vào (Kèm theo giấy đề nghị hoàn trả khoản thu NSNN số...ngày...tháng...năm...) mẫu số 01-1/ĐNHT (Ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính)

Thông báo không thuộc trường hợp được xóa nợ tiền thuế mẫu số 07/XOANO (Ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính)

Quyết định xóa nợ tiền thuế, tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp tiền thuế, tiền phạt,tiện chậm nộp tiền phạt cho....(tên người nộp thuế).. của Thủ Tướng Chính Phủ mẫu số 06/XOANO (Ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính)

© 2018 SAOVIETLAW.COM Bản quyền thuộc về công ty Luật TNHH Sao Việt

logo-footer