Biểu mẫu Doanh nghiệp

Thông báo về việc không chấp nhận hồ sơ gia hạn nộp tiền thuế, tiền phạt chậm nộp,tiền chậm nộp tiền thuế,tiền phạt,tiền chậm nộp tiền phạt, mẫu số 04/GHAN (Ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính).

Thông báo về việc bổ sung giải trình hồ sơ gia hạn nộp tiền thuế, tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp tiền thuế, tiền phạt, tiền chậm nộp tiền phạt, mẫu số 03/GHAN (Ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính).

Quyết định về việc gia hạn nộp tiền thuế, tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp tiền thuế, tiền phạt, tiền chậm nộp tiền phạt , mẫu số 02/GHAN (Ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính).

Căn cứ Điều 111 và Điều 112 của Luật Doanh nghiệp có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2000. Căn cứ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp……………………...

Văn bản đề nghị gia hạn nộp tiền thuế mẫu số 01/GHAN (Ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính).

Thông báo về việc hạch toán lại các khoản tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt nộp NSNN mẫu số 01/NOPT (Ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính).

Quyết định về việc ấn định số thuế phải nộp mẫu số 01/AĐTH (Ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính).

Phụ lục bảng phân bổ số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của cơ sở sản xuất thủy điện cho các đại phương (Kèm theo tờ khai tạm tính thuế thu nhập doanh nghiệp mẫu số .../TNDN hoặc tờ khai quyết toán thuế TNDN mẫu số……/TNDN) mẫu số 02-1/TĐ-TNDN (Ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính).

Phụ lục bảng phân bổ số thuế giá trị gia tăng phải nộp của cơ sở sản xuất thủy điện cho các địa phương (Kèm theo tờ khai thuế giá trị gia tăng mẫu số 01/GTGT hoặc mẫu số 01/TĐ-GTGT ) mẫu số 01-2/TĐ-GTGT (Ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính).

Phụ lục phân bổ số thuế tài nguyên phải nộp của cơ sở sản xuất thủy điện cho các địa phương (Kèm theo tờ khai thuế Tài nguyên mẫu số 03/TĐ-TAIN hoặc tờ khai quyết toán thuế tài nguyên mẫu số 03A/TĐ-TAIN) mẫu số 03-1/TĐ-TAIN (Ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính).

© 2018 SAOVIETLAW.COM Bản quyền thuộc về công ty Luật TNHH Sao Việt

logo-footer