Biểu mẫu Doanh nghiệp

Biên bản tạm giữ tiền, đồ vật, giấy phép liên quan đến hành vi trốn thuế, gian lận thuế mẫu số 11/KTTT (Ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính).

Quyết định về việc tạm giữ tiền, đồ vật, giấy phép liên quan đến hành vi trốn thuế, gian lận thuế mẫu số 10/KTTT (Ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính).

Biên bản làm việc về việc cung cấp thông tin mẫu số 09/KTTT (Ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính).

Phụ lục II-1 thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh, thành phố ………

Mẫu thông báo áp dụng phương pháp tính thuế giá trị gia tăng mẫu số 06/GTGT (Ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính)

Mẫu thông báo gia hạn thời gian thanh toán số 280/CVMN-ABC

Mẫu đề nghị thành lập công ty hợp danh Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh, thành phố …………….

Mẫu đề nghị thành lập công ty TNHH một thành viên Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh, thành phố ………

Thông báo về việc cung cấp thông tin bằng trả lời trực tiếp phục vụ công tác thanh tra thuế mẫu số 08/KTTT (Ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính).

Hợp đồng mua bán hàng hóa số 09/2019/HDMB Căn cứ vào nhu cầu và khả năng của các bên

© 2018 SAOVIETLAW.COM Bản quyền thuộc về công ty Luật TNHH Sao Việt

logo-footer