Biểu mẫu Doanh nghiệp

Quyết định về việc bãi bỏ quyết định kiểm tra (hoặc thanh tra) tại... , mẫu số 19/KTTT (Ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính)

Quyết định gia hạn thời hạn kiểm tra (thanh tra) thuế mẫu số 18/KTTT (Ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính)

Biên bản kiểm kê tài sản liên quan đến hoạt động kiểm tra (thanh tra) thuế mẫu số 17/KTTT (Ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính)

Quyết định về việc kiểm kê tài sản liên quan đến hoạt động kiểm tra (hoặc thanh tra) mẫu số 16/KTTT (Ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính).

Quyết định niêm phong tài liệu liên quan đến hành vi trốn thuế, gian lận thuế mẫu số 14/KTTT (Ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính).

Biên bản trả lại tiền, đồ vật, giấy phép bị tạm giữ mẫu số 13/KTTT (Ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính).

Công văn đề nghị thanh toán công nợ Theo điều khoản Thanh toán hợp đồng (điều …), bên Mua sẽ thanh toán cho bên Bán …% giá trị hợp đồng trong vòng …ngày kể từ ngày ký Biên bản bàn giao và nghiệm thu hàng hóa.

Biên bản tạm giữ tiền, đồ vật, giấy phép liên quan đến hành vi trốn thuế, gian lận thuế mẫu số 11/KTTT (Ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính).

Quyết định về việc tạm giữ tiền, đồ vật, giấy phép liên quan đến hành vi trốn thuế, gian lận thuế mẫu số 10/KTTT (Ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính).

Biên bản làm việc về việc cung cấp thông tin mẫu số 09/KTTT (Ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính).

© 2018 SAOVIETLAW.COM Bản quyền thuộc về công ty Luật TNHH Sao Việt

logo-footer