Biểu mẫu Doanh nghiệp

Biên bản niêm phong tài liệu liên quan đến hành vi trốn thuế,gian lận thuế mẫu số 15/KTTT (Ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính)

Báo cáo tiến độ thực hiện thanh tra mẫu số 21/KTTT (Ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính).

Quyết định về việc xử lý vi phạm thuế qua kiểm tra (hoặc thanh tra) việc chấp hành pháp luật thuế mẫu số 20/KTTT (Ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính)

Quyết định về việc bãi bỏ quyết định kiểm tra (hoặc thanh tra) tại... , mẫu số 19/KTTT (Ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính)

Quyết định gia hạn thời hạn kiểm tra (thanh tra) thuế mẫu số 18/KTTT (Ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính)

Biên bản kiểm kê tài sản liên quan đến hoạt động kiểm tra (thanh tra) thuế mẫu số 17/KTTT (Ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính)

Quyết định về việc kiểm kê tài sản liên quan đến hoạt động kiểm tra (hoặc thanh tra) mẫu số 16/KTTT (Ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính).

Quyết định niêm phong tài liệu liên quan đến hành vi trốn thuế, gian lận thuế mẫu số 14/KTTT (Ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính).

Biên bản trả lại tiền, đồ vật, giấy phép bị tạm giữ mẫu số 13/KTTT (Ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính).

Công văn đề nghị thanh toán công nợ Theo điều khoản Thanh toán hợp đồng (điều …), bên Mua sẽ thanh toán cho bên Bán …% giá trị hợp đồng trong vòng …ngày kể từ ngày ký Biên bản bàn giao và nghiệm thu hàng hóa.

© 2018 SAOVIETLAW.COM Bản quyền thuộc về công ty Luật TNHH Sao Việt

logo-footer