Biểu mẫu Doanh nghiệp

Quyết định về việc miễn (giảm) thuế mẫu số 03/MGTH (Ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính).

Văn bản đề nghị miễn (giảm) thuế mẫu số 01/MGTH (Ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính).

Giấy xác nhận thuế thu nhập đã nộp tại Việt Nam mẫu số 04/HTQT (Ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính).

Giấy xác nhận thuế thu nhập đã nộp tại Việt Nam đối với thu nhập từ tiền lãi cổ phần, lãi tiền cho vay, tiền bản quyền hoặc phí dịch vụ kỹ thuật mẫu số 05/HTQT (Ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính).

Giấy đề nghị xác nhận cư trú của Việt Nam mẫu số 06/HTQT (Ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính).

Giấy chứng nhận cư trú (Residence certificate) mẫu số 07/HTQT (Ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính).

Mẫu giấy đề nghị xác nhận số thuế đã nộp tại Việt Nam theo hiệp định giữa Việt Nam và ... (tên Nước/Vùng lãnh thổ ký kết)....(Dành cho các tổ chức, cá nhân là đối tượng cư trú nước ngoài) mẫu số 03/HTQT (Ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính).

Mẫu giấy đề nghị khấu trừ thuế nước ngoài vào thuế phải nộp tại Việt Nam theo hiệp định giữa Việt Nam và (tên Nước/Vùng lãnh thổ ký kết).... (Áp dụng cho các tổ chức, cá nhân là đối tượng cư trú của Việt Nam) mẫu số 02/HTQT (Ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính).

Mẫu báo cáo tình hình thu nộp thuế thẹo hợp đồng ủy nhiệm thu mẫu số 03/UNTH (Ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính).

Mẫu báo cáo quyết toán sử dụng biên lai thuế mẫu số 04/UNTH (Ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính).

© 2018 SAOVIETLAW.COM Bản quyền thuộc về công ty Luật TNHH Sao Việt

logo-footer