Biểu mẫu Doanh nghiệp

Mẫu thông báo (chính thức) miễn giảm thuế (Áp dụng miễn, giảm thuế theo Hiệp định tránh đánh thuế hai lần giữa Việt Nam và ........... đối với các tổ chức nhận tái bảo hiểm nước ngoài có thu nhập từ kinh doanh không thực hiện chế độ kế toán Việt Nam).

Mẫu thông báo (dự kiến) miễn giảm thuế (Áp dụng miễn, giảm thuế theo Hiệp định tránh đánh thuế hai lần giữa Việt Nam và (tên Nước/Vùng lãnh thổ ký kết) đối với các tổ chức nhận tái bảo hiểm nước ngoài có thu nhập từ kinh doanh, không thực hiện chế độ kế toán Việt Nam)

Mẫu thông báo miễn giảm thuế theo hiệp định mẫu số 01/HTQT (Ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính).

Phụ lục bảng kê các hợp đồng tái bảo hiểm đã hoặc dự kiến ký kết (Kèm theo Thông báo (dự kiến) ngày......) mẫu số 01-1/TBH-TB (Ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính).

Phụ lục danh mục tái hợp đồng bảo hiểm (Kèm theo Thông báo (chính thức) ngày ....) mẫu số 02-1/TBH_TB (Ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính).

Tờ khai thuế nhà thầu nước ngoài (Dành cho nhà thầu nước ngoài trực tiếp nộp thuế TNDN theo tỷ lệ % trên doanh thu tính thuế) mẫu số 03/NTNN (Ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính).

Phụ lục bảng kê các nhà thầu nước ngoài (Kèm theo Tờ khai Quyết toán thuế Nhà thầu nước ngoài mẫu: 02/NTNN) mẫu số 02-1/NTNN (Ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chình).

Phụ lục bảng kê các nhà thầu phụ tham gia hợp đồng nhà thầu (Kèm theo Tờ khai Quyết toán thuế Nhà thầu nước ngoài mẫu: 02/NTNN) mẫu số 02-2/NTNN (Ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính).

Tờ khai quyết toán thuế nhà thầu nước ngoài (Dành cho tr¬ường hợp Bên Việt Nam khấu trừ và nộp thuế thay cho Nhà thầu nước ngoài) mẫu số 02/NTNN (Ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính).

Tờ khai quyết toán thuế nhà thầu nước ngoài (Dành cho nhà thầu nước ngoài trực tiếp nộp thuế TNDN theo tỷ lệ % trên doanh thu tính thuế) mẫu số 04/NTNN (Ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính).

© 2018 SAOVIETLAW.COM Bản quyền thuộc về công ty Luật TNHH Sao Việt

logo-footer