Biểu mẫu Doanh nghiệp

Người nộp thuế thông báo về việc hủy/giải trình hóa đơn điện tử do sai sót như sau

Luật Sao Việt xin cung cấp tới bạn đọc mẫu tờ khai dữ liệu hóa đơn, chứng từ hàng hóa, dịch vụ bán ra.

Thông báo về việc hết thời gian sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế qua cổng thông tin điện tử Tổng cục Thuế.

Cơ quan thuế thông báo về hóa đơn điện tử cần rà soát như sau

Luật Sao Việt xin cung cấp cho bạn đọc mẫu đơn đề nghị cấp hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế sao cho hợp lệ nhất.

Luật Sao Việt xin cung cấp cho bạn đọc mẫu thông báo về việc chấp nhận/không chấp nhận sử dụng hóa đơn điện tử.

Theo Nghị định số ………/2018/NĐ-CP ngày ... tháng ... năm 2018 của Chính phủ, chúng tôi/tôi thuộc đối tượng sử dụng hóa đơn điện tử. Chúng tôi/tôi đăng ký/thay đổi thông tin đã đăng ký với cơ quan thuế về việc sử dụng hóa đơn điện tử như sau:

Biên bản niêm phong tài liệu liên quan đến hành vi trốn thuế,gian lận thuế mẫu số 15/KTTT (Ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính)

Báo cáo tiến độ thực hiện thanh tra mẫu số 21/KTTT (Ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính).

Quyết định về việc xử lý vi phạm thuế qua kiểm tra (hoặc thanh tra) việc chấp hành pháp luật thuế mẫu số 20/KTTT (Ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính)

© 2018 SAOVIETLAW.COM Bản quyền thuộc về công ty Luật TNHH Sao Việt

logo-footer